Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Τι απαντά ο Π. Καμμένος σε ερώτηση για τις επιπτώσεις σε επετηρίδα των ΕΔΣε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αθανάσιος Δαβάκης με θέμα «Σχετικά με τις επιπτώσεις στην επετηρίδα των Ενόπλων Δυνάμεων των προβλέψεων περί εκτάκτου προαγωγής των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.445/1974 και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του ν.705/1977», σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:
Κατ’ αρχήν ουδεμία ανισορροπία επήλθε στην επετηρίδα καθώς σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες των Αξιωματικών αναλόγως της προέλευσής τους.

Επίσης και οι προαγωγές των Αξιωματικών εξ Εθελοντών δεν επέφεραν διατάραξη της ομαλής ιεραρχικής εξέλιξης, λόγω της ύπαρξης ιδιαίτερης επετηρίδας.

Η προαγωγή σε ανώτερο βαθμό, των Αξιωματικών εξ Εθελοντών, η οποία έλαβε χώρα, δεν θεωρείται διατάραξη της ιεραρχικής εξέλιξης, είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζεται κατά τον αυτό τρόπο σε όλες τις προαγωγές των Αξιωματικών διαφορετικών επετηρίδων.
Τέλος σας επισημαίνω ότι ο διαχωρισμός σε ιδιαίτερες επετηρίδες επιτρέπει την ανεμπόδιστη προαγωγή των στελεχών όλων των κατηγοριών μετά τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων τους, αποκλείοντας αλληλεπιδράσεις από την προαγωγή των Αξιωματικών του ν.445/74 και ν.705/77, στην προαγωγή των Αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΣΥ, όπως αυτές αναφέρονται στην Ερώτησή σας.

Ερώτηση 3173/6-2-17 της Βουλής των Ελλήνων  

Η εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με την προαγωγή στον επόμενο βαθμό ίων μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977, χωρίς να έχει προβλεφθεί κάποια αντίστοιχη ή σχετική ρύθμιση για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το 1990 (τάξη 1992), έχει δημιουργήσει μία ανισορροπία στην επετηρίδα και τη γραμμική συνοχή της ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία χρήζει άμεσης θεραπείας.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 47 παράγραφος 11 του ν. 4407/2016, έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του ν. 4433/2016, προβλέπει ότι:
«Εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, καθώς και την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ΝΑ 45/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977, οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2014 και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για κρίση και προαγωγή στον επόμενο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2439/1996 στις οποίες υπάγονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 26 του άρθρου 18, κρίνονται εκτάκτως εντός τετραμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η προαγωγή όσων εκ των ανωτέρω αξιωματικών κριθούν προακτέοι ανατρέχει στην ημερομηνία που συμπλήρωσαν τις σχετικές προϋποθέσεις. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής και εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών
Ταυτόχρονα, το άρθρο 18 παράγραφος 26 του ν. 4407/2016, έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του ν. 4433/2016, προβλέπει ότι (η υπογράμμιση προστέθηκε):

«26. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν. 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977 (Α’ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2014. Ειδικά, για τους αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας που συμπλήρωσαν μέχρι 31.12.2014 εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ισχύουν επιπλέον και οι διατάξεις της υποπαρ. 8δ του άρθρου 3 του Ν. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ, ο χρόνος των υποπαραγράφων και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2439/1936 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξη τους. Ειδικά, για τους αξιωματικούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ και συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2012, το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 110 του Ν. 3978/2011 (Α’ 137). Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977, που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25), έτη  πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2014, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση  του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του Ν. 2439/1996.»
Η συνδυασμένη εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών έχει οδηγήσει σε διατάραξη της ομαλής ιεραρχικής εξέλιξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, προάγοντας εκτάκτως σε υψηλότερο βαθμό προσωπικό το οποίο μέχρι πρότινος θεωρούνταν ιεραρχικά νεότερο των ομοιόβαθμων Ανθυπασπιστών και Μον. Υπαξιωματικών που απέκτησαν το βαθμό τους μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
Συγκεκριμένα, η προαγωγή του μονιμοποιηθέντων εθελοντών και μονιμοποιηθεισών εθελοντριών έχει λάβει χώρα χωρίς να έχουν προηγηθεί οι κρίσεις της τάξης αποφοίτων ΑΣΣΥ 1992 την οποία κατά νόμο ακολουθούσαν.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

1. Έχει λάβει γνώση της συγκεκριμένης ανισορροπίας σιη σχετική επετηρίδα;

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ιεραρχική θέση της τάξεως των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1992 και η γραμμική συνέχεια στην επετηρίδα;

Ο Βουλευτής
Αθανάσιος Δαβάκης

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,14,ΔΙΑΦΟΡΑ,9,ΔΙΕΘΝΗ,5,ΕΛΛΑΔΑ,11,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,243,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,14,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,4,
ltr
item
KRANOSGR: Τι απαντά ο Π. Καμμένος σε ερώτηση για τις επιπτώσεις σε επετηρίδα των ΕΔ
Τι απαντά ο Π. Καμμένος σε ερώτηση για τις επιπτώσεις σε επετηρίδα των ΕΔ
https://1.bp.blogspot.com/-DBKtfPVC_PI/WNC-FT1151I/AAAAAAADVgs/WRLPcYWXqfAWgLrHOmb5DcLuuKcNM6wOwCLcB/s640/kammenos-maes-zitoun-na-katebasoume-tis-simaies.w_l.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-DBKtfPVC_PI/WNC-FT1151I/AAAAAAADVgs/WRLPcYWXqfAWgLrHOmb5DcLuuKcNM6wOwCLcB/s72-c/kammenos-maes-zitoun-na-katebasoume-tis-simaies.w_l.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/03/blog-post_639.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/03/blog-post_639.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy