Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Νομοθετικό Πλαίσιο Συνυπηρέτησης εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ένστολο προσωπικό

Μετά από  αγώνες ετών , όπου κάποιοι αφιέρωσαν πάρα πολύ προσωπικό χρόνο για την επίτευξη των στόχων και μετά από διαβούλευση με τους ε...


Μετά από  αγώνες ετών , όπου κάποιοι αφιέρωσαν πάρα πολύ προσωπικό χρόνο για την επίτευξη των στόχων και μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας  επι σειρά ετών ψηφίστηκαν κάποιοι νόμοι οι οποίοι είναι ωφελιμιστικοί για τις οικογένειες των Στρατιωτικών.

    Διαχρονικά υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν ακόμη να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος , κωλυσιεργούν ή επιχειρούν να καταστρατηγήσουν τους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.

Ο νομοθέτης  για την ψήφιση αλλά και την συνεχόμενη βελτίωση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί έλαβε  υπόψη του:

 Α. Τις επιταγές του συντάγματος: 

«Άρθρο 21 (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες)

1. H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Kράτους.

          2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.
          3. Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.
          4. H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Kράτους.
          5. O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
          6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.»

Β.  Την « Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού», όπου με το άρθρο 9§1 του Ν. 2101/1992 
«1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη µεριµνούν ώστε το παιδί να µην αποχωρίζεται από τους γονείς του, παρά τη θέλησή τους, εκτός εάν οι αρµόδιες αρχές αποφασίσουν, µε την επιφύλαξη δικαστικής αναθεώρησης και σύµφωνα µε τους εφαρµοζόµενους νόµους και διαδικασίες, ότι ο χωρισµός αυτός είναι αναγκαίος για το συµφέρον του παιδιού. Μια τέτοια απόφαση µπορεί να είναι αναγκαία σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγµα όταν οι γονείς κακοµεταχειρίζονται ή παραµελούν το παιδί, ή όταν ζουν χωριστά και πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά µε τον τόπο διαµονής του παιδιού.»       

Ας δούμε τώρα για την ενημέρωση των συναδέρφων  τι περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος από το  ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την συνυπηρέτηση του ένστολου προσωπικού με υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Α . Υπάρχει εν ισχύ το άρθρο 21 του  Ν.  2946/2001 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί :

Άρθρο 21

«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 151 ΝΟΜΟΣ 4600/2019 και ισχύει από 9/3/2019
 2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο. 
Σχετικό: παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 143)
«3. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α`) εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού, καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτούς.»
Σχετικό:.απόφ.11894/2004 (Β΄ 1492) του ΔΣ του Α΄Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής
Σχετικό:παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012  (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012)         
 «1. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001 , όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και για το ειδικό ένστολο προσωπικό δημοτικής αστυνομίας.»
Άρθρο 21α
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο τρίτο ΝΟΜΟΣ 4553/2018 και ισχύει από 6/7/2018
1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός.
 Την κινητικότητα του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., εντός των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Δ.Υ.Πε για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ορίζει ο ΝΟΜΟΣ 4368/2016(Άρθρο 50)  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

Άρθρο 50
Κινητικότητα του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., εντός των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Δ.Υ.Πε.
1.Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσεων του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην διοικητικού και των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 4461/2017 (Α΄38) και τις διατάξεις για λόγους υγείας.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 2 ΝΟΜΟΣ 4613/2019 και ισχύει από 24/5/2019
2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ, των Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του υπαλλήλου.
Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., όπου απαιτείται κοινή απόφασή τους, για την απόσπαση αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 35 ΝΟΜΟΣ 4461/2017 και ισχύει από 28/3/2017
3.Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην των διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α΄ 31).
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 68 ΝΟΜΟΣ 4370/2016 και ισχύει από 7/3/20164. Οι μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι μετατάξεις του προσωπικού μιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., για την μετάταξη αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 35 ΝΟΜΟΣ 4461/2017 και ισχύει από 28/3/2017
5. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι μετατάξεις για λόγους υγείας και για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο ,που υποβάλλονται οποτεδήποτε.
Για τις μεταθέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), πλην της διάταξης της παραγράφου 9 αυτού.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 68 ΝΟΜΟΣ 4370/2016 και ισχύει από 7/3/2016
6. Οι μετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε., γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι μετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., χωρίς γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των μετακινήσεων ορίζεται σε τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης τριών (3) επιπλέον μηνών, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, μετά από αίτηση του υπαλλήλου.
7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς και απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, του/ της συζύγου του/της ή των τέκνων του/της.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 68 ΝΟΜΟΣ 4370/2016 και ισχύει από 7/3/2016
8. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπάλληλοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου δύνανται, μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, συμπεριλαμβανόμενης της δημιουργίας και εφαρμογής σχετικού κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος.
10. Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), που είναι σύζυγοι των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄224), επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε Φ.Π.Υ.Υ. στην πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους ή σε Φ.Π.Υ.Υ. που απέχει έως και είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα από την πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των Φ.Π.Υ.Υ. της περιοχής.
Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, εάν διενεργούνται εντός της ίδιας Δ.Υ.Πε., γίνονται με απόφαση του Διοικητή της Δ.Υ.Πε. και εάν διενεργούνται μεταξύ δύο Δ.Υ.Πε., με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Δ.Υ.Πε., μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία των ανωτέρω αποσπάσεων.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 2 ΝΟΜΟΣ 4613/2019 και ισχύει από 24/5/2019

Παρά την συνεχόμενη όπως παρατηρήσατε βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ένα αγκάθι παραμένει και είναι αυτό της καθυστέρησης σύστασης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων  για την γνωμοδότηση ή την έγκριση της μετάθεσης κατά προταιρεότητα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που προαναφέραμε .
Έτσι οι Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων καθυστερούν να αποσπαστούν στον τόπο μετάθεσης του συζύγου έως και ένα (1) χρόνο. Επιπλέον, παρατηρήθηκε αρκετές φορές  άρνηση των φορέων προέλευσης του υπαλλήλου, όσον αφορά στην ανάληψη καταβολής της μισθοδοσίας από τον φορέα απόσπασης, μη δυνατότητα απόσπασης νοσηλευτών για 5 χρόνια από τον διορισμό όπως και έλλειψη συνεννόησης φορέων, γραφειοκρατία, και πολλά άλλα.
Η τεράστια αυτή καθυστέρηση αποδιοργανώνει και στην ουσία διαλύει την οικογένεια του στρατιωτικού οικονομικά αλλά και ψυχικά. Ο στρατιωτικός αναγκάζεται να διατηρεί δύο οικογενειακές εστίες( πληρώνει δύο ενοίκια), δεν μπορεί να γράψει τα παιδιά εγκαίρως στο νέο τους σχολείο με αποτέλεσμα σε άλλο σχολείο να ξεκινήσουν την σχολική χρονιά και σε άλλο να την ολοκληρώσουν.
Οι καθυστερήσεις αυτές στην ουσία καταστρατηγούν το άρθρο 21 του συντάγματος που ορίζει ότι «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς  ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική́ ηλικία τελούν υπό́ την προστασία του κράτους» όπως επίσης και την « Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού», όπου με το άρθρο 9§1 του Ν. 2101/1992  «1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη µεριµνούν ώστε το παιδί να µην αποχωρίζεται από τους γονείς του, παρά τη θέλησή τους…..»

Θα ήταν ορθότερο να προστεθεί στο άρθρο 21 του Ν. 2946/2001 καθώς και στο άρθρο 50 παρ . 10  του Ν. 4368/2016 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί , ότι «η σύσταση και η απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου για την απόσπαση κατά προτεραιότητα  θα διενεργείται απαρέγκλιτα εντός του χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ημερών και όχι παραπάνω από το χρονικό όριο του ενός μηνός από τη ημερομηνία αίτησης του ενδιαφερομένου για απόσπαση σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος των μελών του Υπηρεσιακού συμβουλίου».  Με Εκτίμηση

Κυλινδρής Γιώργος
Ίλαρχος
Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος ΠΟΜΕΝΣ
Πρώην Μέλος ΔΣ ΕΣΠΕΛ

Τηλ : 6972799080 ,6937319540

EMAIL: geokili@hotmail.com
Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,258,ΔΙΑΦΟΡΑ,82,ΔΙΕΘΝΗ,158,ΕΛΛΑΔΑ,463,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,9018,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,166,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,116,
ltr
item
KRANOSGR: Νομοθετικό Πλαίσιο Συνυπηρέτησης εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ένστολο προσωπικό
Νομοθετικό Πλαίσιο Συνυπηρέτησης εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ένστολο προσωπικό
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_b-emDmxgf5Eg4iCsfx5u15qEqxx7PCWC1w-uVW2pRDW6xoZmZx-XizLvITUrDeQhVxNL5igiYkPbln_XQeqjkUxaUeoq3ezR5ZI1NrH1mJyzOL-RqLDvf4Y5-_JYg-AHotYUSOW9p0a5/s640/cf85cf80ceb5ceb8ceb1-cebacf84.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_b-emDmxgf5Eg4iCsfx5u15qEqxx7PCWC1w-uVW2pRDW6xoZmZx-XizLvITUrDeQhVxNL5igiYkPbln_XQeqjkUxaUeoq3ezR5ZI1NrH1mJyzOL-RqLDvf4Y5-_JYg-AHotYUSOW9p0a5/s72-c/cf85cf80ceb5ceb8ceb1-cebacf84.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2019/09/blog-post_92.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2019/09/blog-post_92.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy