Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Μάχιμη Πενταετία. Πως υπολογίζεις το κόστος; Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη

Μάχιμη Πενταετία. Πως υπολογίζεις το κόστος;  Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη. Ερχόμενος καθημερινά σε επαφή με συναδέλφους τόσο στ...


Μάχιμη Πενταετία. Πως υπολογίζεις το κόστος;  Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη.

Ερχόμενος καθημερινά σε επαφή με συναδέλφους τόσο στην μονάδα όσο και διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαπίστωσα ότι το θέμα της αναγνώρισης Μάχιμης Πενταετίας απασχολεί σχεδόν όλο το στρατιωτικό προσωπικό ανεξαρτήτως προέλευσης. Την 07 Απριλίου 2019 με άρθρο μου https://kranosgr.blogspot.com/2019/04/blog-post_34.html?m=1 δημοσιοποίησα το εν λόγω θέμα θέλοντας να το ανακινήσω αναφέροντας όλο το ιστορικό και προτείνοντας λύσεις προς των συμφέρον όλων. Εξέφρασα μάλιστα την απορία για ποιο λόγο στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανήκει στην κατηγορία των παλιών ασφαλισμένων δηλαδή έχει μπει στον εργασιακό βίο πριν της 31-12-1992 υποχρεώνεται να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση ενώ αυτές δίνονται ατελώς έως και την 30-09-1990. 


 Την 21 Μαΐου 2019 εκδόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες επί της εγκυκλίου με αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8.06.18 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης ως διπλάσιου του χρόνου υπηρεσίας των στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων, στις περιπτώσεις που αυτή η δυνατότητα προβλέπεται με την εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου.


Την 24 Ιουνίου με άρθρο μου https://kranosgr.blogspot.com/2019/06/blog-post_902.html προσπάθησα να ενημερώσω τους συναδέλφους για τα νέα δεδομένα.Το ΓΕΣ/ ΔΟΙ με την Φ. 846.1/23/1186569/Σ.4472/23 Αυγ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α την οποία τα στελέχη μπορούν να μελετήσουν αναλυτικά στις μονάδες έδωσε πραγματικά αναλυτικές οδηγίες βασιζόμενο πάντα στην εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας.
Οι συμπληρωματικές οδηγίες προσπάθησαν να διευκρινίσουν – να δώσουν λύση σε ασάφειες. Τα βασικά στοιχεία που επισήμανα (αρκετά από τα οποία ήταν και απαίτηση) είναι τα εξής:
1.Χρόνοι υπηρεσίας που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και δεν έχουν αναγνωριστεί ως διπλάσιοι δύνανται να αναγνωριστούν από τον στρατιωτικό ή τον πολιτικά υπάλληλο οποτεδήποτε, ακόμα και κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης, κατόπιν σχετικής αίτησης.
Για χρόνους υπηρεσίας που υπερβαίνουν την πενταετία (όπου αυτή αποτελεί ανώτατο όριο διπλασιασμού της υπηρεσίας) ή τα εξάμηνα πτητικών, των αλεξιπτωτιστών, των υποβρυχίων καταστροφέων και των εκκαθαριστών ναρκοπεδίων, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής εκείνων των χρονικών διαστημάτων που θα αναγνωριστούν, προκειμένου να διπλασιαστεί η υπηρεσία.
2.Για υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και για τις οποίες οι εν ενεργεία υπάλληλοι ήδη έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης του διπλάσιου χρόνου, με εισφορές υπολογιζόμενες επί των συντάξιμων αποδοχών τους, υφίστανται τα εξής:
α) Στην περίπτωση που η διαδικασία αναγνώρισης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη με αποπληρωμή των δόσεων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται -κατόπιν νεότερης αίτησης- να ζητήσουν του επανυπολογισμό του ποσού της αναγνώρισης, Σε περίπτωση που από τον επανυπολογισμό προκύψει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη καλύψει, με τις καταβληθείσες δόσεις , το ποσό της αναγνώρισης, η διαδικασία θεωρείται πλέον αποπληρωθείσα. ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στην περίπτωση αυτή το τυχόν υπερβάλλον ποσό δεν επιστρέφετε στον ενδιαφερόμενο. Γι ΄αυτό το λόγο θα πρέπει να μελετήσετε πάρα πολύ καλα τα έτη που θα αποφασίσετέ να αναγνωρίσετέ.
Δείτε τον τρόπο που προτείνει το ΓΕΣ/ΔΟΙ :

 
β) η διαδικασία επανυπολογισμού του ποσού αφορά το σύνολο του χρονικού διαστήματος που έχει ζητήσει ο υπάλληλος με την αρχική αίτηση (τυχόν διαφορά που θα προκύψει από τα ήδη καταβληθέν ποσά θα κατανεμηθεί ισομερώς στις εναπομείνασες δόσεις).
Δείτε εικόνες από τωρινά αλλά και παλιότερα φύλλα μισθοδοσίας του ΣΞ ώστε να μπορέσετε να εντοπίσετε το σημείο όπου αναγράφονται οι κρατήσεις υπέρ του Ν.2084/92 ώστε να μπορέσετε να βρείτε το τελικό ποσό που θα πληρώσετε για την αναγνώριση των χρόνων στο διπλάσιο.


               Για τους διορισμένους έως 30 Σεπτεμβρίου 1990 η αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών στα διπλάσιο εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών τόσο για υπηρεσίες παρασχεθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2017 όσο και για εκείνες που Θα παρασχεθούν από 1η Ιανουαρίου 2018 και εφεξής.
Οι υπηρεσίες των οποίων ο χρόνος υπολογίζεται στο διπλάσιο λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, προσαυξάνοντας αντίστοιχα τόσο τις συντάξιμες αποδοχές όσο και τον χρόνο ασφάλισης, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου                                       από 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής. (βλέπε εδώ  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9C6%CE%9E465%CE%981%CE%A9-%CE%A6%CE%92%CE%96
Σύμφωνα με την  Φ10042/οικ.13567/329/8.06.18 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) επί της οποίας εκδόθηκαν  οι ανωτέρω συμπληρωματικές οδηγίες ( βλέπε https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/efka_0.pdf ενδεικτικά  αναφέρω  ότι οι ανωτέρω χρόνοι, οι οποίοι υπολογίζονται στο διπλάσιο (χρόνοι των αρθρ. 15 παρ. 9 και 12, 40 και 41 του Π.Δ. 169/2007 και του αρθρ. 8 του ν. 2084/1992), αποτελούν -σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- χρόνους πραγματικής υπηρεσίας και ανατρέχουν, για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκε κάθε φορά η εν λόγω υπηρεσία.
 Π.Χ Δηλαδή ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την αναγνώριση χρόνου που πραγματοποιήθηκε το 2004 θα προσαυξήσουν τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2004, ακόμη και εάν η αναγνώριση έχει γίνει μεταγενέστερα. Αντίστοιχα, ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την αναγνώριση χρόνου που πραγματοποιήθηκε το 1998 δεν θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών, ακόμη και εάν η αναγνώριση έχει γίνει μετά το 2002Σύμφωνα με τον  Νόμο 4387/2016 (ΦΕΚ 85 / 12-05-2016) καθώς και με την εγκύκλιο 24 που εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ με θέμα: «Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη» τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι τα εξής: 
Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης ανά κλίμακα ετών αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα και το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης στην τέταρτη στήλη.
Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης αντιστοιχεί στα κατ' έτος ποσοστά αναπλήρωσης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης επί των συνταξίμων αποδοχών. 

Για τον υπολογισμό, το σύνολο του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη με μαθηματική ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Παράδειγμα 1: Ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη, ύψους 428 ευρώ, υπολογιζόμενη, ως ακολούθως:((15*0,77%)+(3*0,84%)+(3*0,90%)+(3*0,96%)+(3*1,03%)+(3*1,21%)+(3*1,42%)+ (3*1,59%)+(3*1,80%)+(1*2,00%))*1.000 = 42,8%*1.000 = 428 ευρώ.
Σε αυτό το ποσό προστίθεται και η εθνική σύνταξη η οποία για 40 έτη ασφάλισης αντιστοιχεί στο ποσό των 384 ευρώ. Άρα το συνολικό ποσό σύνταξης για  40 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ θα είναι 428 ευρώ (ανταποδοτική σύνταξη)  + 384 ευρώ (εθνική σύνταξη) = 812 ευρώ συνολική σύνταξη. 
Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. 

Γεώργιος Κυλινδρής 

Ίλαρχος 
Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος ΠΟΜΕΝΣ 
Πρώην Μέλος ΔΣ ΕΣΠΕΛ

Τηλ : 6972799080 ,6937319540 

EMAIL: geokili@hotmail.com


ΥΓ. Τα αναγραφόμενα αποτελούν προσωπική εργασία μετά από συλλογή στοιχείων και δεν δεσμεύουν κανέναν . Επίσης δεν αποτελούν προτροπή για συλλογική δράση (δηλαδή να προστρέξουν οι συνάδελφοι να αναγνωρίσουν τώρα την μάχιμη πενταετία). Το παραπάνω άρθρο αποσκοπεί μόνο στην ενημέρωση των Συναδέλφων Στρατιωτικών ώστε μετά από μελέτη να λάβουν την κατά την κρίση τους σωστή απόφαση. 

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,258,ΔΙΑΦΟΡΑ,82,ΔΙΕΘΝΗ,158,ΕΛΛΑΔΑ,463,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,9019,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,166,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,116,
ltr
item
KRANOSGR: Μάχιμη Πενταετία. Πως υπολογίζεις το κόστος; Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη
Μάχιμη Πενταετία. Πως υπολογίζεις το κόστος; Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη
https://1.bp.blogspot.com/-qOyVuvpx1Iw/XeTiz6Z6ppI/AAAAAAAEqEY/sh5uOSzB5l4mChKfBxGrZQH6Vv6zLVuigCLcBGAsYHQ/s640/1%2B%25284%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-qOyVuvpx1Iw/XeTiz6Z6ppI/AAAAAAAEqEY/sh5uOSzB5l4mChKfBxGrZQH6Vv6zLVuigCLcBGAsYHQ/s72-c/1%2B%25284%2529.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2019/12/blog-post_97.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2019/12/blog-post_97.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy