Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων ΣΞ

Α Ν Α Ρ Τ ΗΤ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι Κ Τ Υ Ο ΕΛΛ ΗΝΙΚΗ ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο ΥΡ Γ Ε Ι Ο Ε Θ ΝΙΚΗΣ Α ΜΥ Ν Α Σ Π...


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ:                                                            ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β1 (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ)/2α
Τηλεφ.: 3036

ΚΟΙΝ.:


Αποδέκτες Πίνακα «Α»


Φ.400/357/603007
Σ.10191
Αριθµ. Εγκυκλίου: 184
Αθήνα, 17 ∆εκ 18ΘΕΜΑ:  Προσωπικό ιοικητικά

ΣΧΕΤ.:   Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», (Α΄ 112)

1.   Σας γνωρίζουµε ότι κοινοποιείται, το από   22-11-2018 π.δ. «Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωµατικών Σωµάτων Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό   Γ΄1455/10-12-2018  ΦΕΚ   και   βεβαιώθηκε   για   την   ύπαρξη   πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ. 1417082/28-11-2018 εγγραφή του ΓΕΣ/ΟΙ.

2.   Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.

3.   Χειριστής  θέµατος: Υπλγός  (ΠΖ) Βασίλειος  Φέγγας  του  ΓΕΣ/Β1/2α, τηλ.:
2106552151.

Ακριβές Αντίγραφο
Τχης (ΠΖ ΕΥ) Άγγελος Αδαµόπουλος
Επιτελής Β1/2α


Ταξίαρχος Αντώνιος Κωστάκης
ιευθυντής


«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωµατικών
Σωµάτων Στρατού Ξηράς»
Ο     Π  Ρ  Ο  Ε    Ρ  Ο  Σ
ΤΗΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1 Τις  διατάξεις  του  ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή  Εξέλιξη  και  Ιεραρχία  των Στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων Θέµατα ιοίκησης των Ενόπλων υνάµεων, Στρατολογίας και Συναφείς ιατάξεις» (Α΄ 167).
2 Τον υπ’ αριθµ. 4/2018 Πίνακα του Συµβουλίου Προαγωγών Αξιωµατικών Στρατού υπ’ αριθµ. «3», ο οποίος κυρώθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας την 05-07-18.
3 Την    υπ’   αριθµό    Y6 απόφαση   του    Πρωθυπουργού   «Ανάθεση
Αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄
4085/2018).

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας

Αποφασίζουµε

Προάγουµε:

α.   Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Ταγµατάρχες κατ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Σωµάτων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 30-09-2018, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:

(1)
ΥΦ
Μπουναρτζή Μελποµένη του Ιωάννη
ΑΜ:59974
(2)
ΥΦ
Αθανασίου Χρήστο του Ηλία
ΑΜ:59975
(3)
ΥΦ
Αµπατζόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου
ΑΜ:59977
(4)
ΥΦ
Πελιτάρη Άγγελο του Σωτηρίου
ΑΜ:59978
(5)
ΥΦ
Μαργαριτέλη Νικόλαο του Γεωργίου
ΑΜ:59979
(6)
ΥΦ
Χατζηβασιλείου Παρασκευή του Λαζάρου
ΑΜ:59980

β.   Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Ταγµατάρχες κατ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Σωµάτων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 24-10-2018, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:
(1) ΥΙ        Γρηγορόπουλο Ηλία του Σωτηρίου                              ΑΜ:60336 (2) ΥΙ        Βασιλείου Σπυρίδωνα του Αντωνίου                            ΑΜ:60337
 ΥΙ ΕΥ Οικονόµου Νικόλαο του Χρήστου                                 ΑΜ:60338 (3) ΥΟ      Σαχανίδου Χριστίνα του Κωνσταντίνου                       ΑΜ:59241 (4) ΥΟ      Κώττη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου                            ΑΜ:60342 (5) ΥΟ      Παπαδοπούλου Κυριακή του Ζαχαρία                         ΑΜ:61626(1)
ΥΙ
Κοσµά Νικόλαο του Μιχαήλ
ΑΜ:64561
(2)
ΥΙ
Κιτρίδη ∆ηµήτριο του Μιχαήλ
ΑΜ:64562
(3)
ΥΙ
Σόρκου Κωνσταντίνα του Νικολάου
ΑΜ:64563
(4)
ΥΙ
Μαδενίδου Αναστασία-Βασιλική του Γεωργίου
ΑΜ:64564
(5)
ΥΙ
Τόσκα Αλέξανδρο του Αντωνίου
ΑΜ:64566
(6)
ΥΙ
Παπακώστα Κύνθια του Κωνσταντίνου
ΑΜ:64567
(7)
ΥΙ
Παπαευσταθίου Ευστάθιο του ηµητρίου
ΑΜ:64568
(8)
ΥΙ
Κάρτα Αναστάσιο του Θεοφίλου
ΑΜ:64569
(9)
ΥΙ
Πρωτόγερο Νικόλαο του Γεωργίου
ΑΜ:64570
(10)
ΥΙ
Πάσσο Ιωάννη του ηµητρίου
ΑΜ:64571
(11)
ΥΙ
Λίτου Ελένη του ηµητρίου
ΑΜ:64572
(12)
ΥΙ
Τζώη Ελεάνα του Κωνσταντίνου
ΑΜ:64573
(13)
ΥΙ
∆ογραµατζή Κωνσταντίνο του Στυλιανού
ΑΜ:64574
(14)
ΥΙ
Λάζου ήµητρα του Αθανασίου
ΑΜ:64575
(15)
ΥΙ
Λιούλιο Γεώργιο του Ευαγγέλου
ΑΜ:64576
(16)
ΥΙ
Βασιλού Χρυσούλα του Παναγιώτη
ΑΜ:64577
(17)
ΥΙ
Μαρκαντέ Αικατερίνη του Χρήστου
ΑΜ:64578
(18)
ΥΙ
Παπαλαµπίδου Αθανασία του Λάµπου
ΑΜ:64579
(19)
ΥΙ
Μαυρίδη Θεόδωρο του Μιχαήλ
ΑΜ:64580
(20)
ΥΙ
Κλιτσινίκο ηµήτριο του Μιχαήλ
ΑΜ:64581
(21)
ΥΙ
Κατσιµάρδου Αλεξάνδρα του Αθανασίου
ΑΜ:64582
(22)
ΥΙ
Κουτσιµπογεώργο ηµήτριο του Γεωργίου
ΑΜ:64584
(23)
ΥΙ
Σταφυλαράκη ∆ηµήτριο του Στυλιανού
ΑΜ:64585
(24)
ΥΙ
Μαύρου Γεωργιάννα του Νικολάου
ΑΜ:64586
(25)
ΥΙ
Μερτζιάνη Μαρία του Νικολάου
ΑΜ:64587
(26)
ΥΙ
Ευτυχίδη Ιωάννη του Ιωάννη
ΑΜ:64588
(27)
ΥΙ
Τσολάκη Αγγελική του Χρήστου
ΑΜ:64589

 
γ.   Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Λοχαγούς κατ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Σωµάτων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 27-10-2018, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό: δ.   Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Λοχαγούς κατ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Σωµάτων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 22-10-2018, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:

(1)
ΥΝ
Λιόντου Ευαγγελία του ηµητρίου
ΑΜ:62913
(2)
ΥΝ
Μητσόπουλο Γρηγόριο του Ευαγγέλου
ΑΜ:62914
(3)
ΥΝ
Γελαδάρη Βάια του Σωτηρίου
ΑΜ:62915
(4)
ΥΝ
Κανατά Άννα του Χρήστου
ΑΜ:62916
(5)
ΥΝ
Παναγιωτοπούλου Αγγελική του Νικολάου
ΑΜ:62917
(6)
ΥΝ
Ιωαννίδου Γεωργία του Γεωργίου
ΑΜ:62918
(7)
ΥΝ
Γεωργιάδη Νικόλαο του Γεωργίου
ΑΜ:62919
(8)
ΥΝ
Γκιάφη Πηνελόπη του Μιχαήλ
ΑΜ:62921
(9)
ΥΝ
Μόραλη Θωµαή του Χρήστου
ΑΜ:62922
(10)
ΥΝ
Μέριανου Γαρυφαλλιά-Μαρία του Στεφάνου
ΑΜ:62923
(11)
ΥΝ
∆ήµου Χρυσάνθη του Αντωνίου
ΑΜ:62924
(12)
ΥΝ
Αβράµη Βασίλειο του Χρήστου
ΑΜ:62925


ε Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Λοχαγούς κατ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Σωµάτων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 23-10-2018, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:
(1) ΥΨ     Καρπούζου Αναστασία Ελισσάβετ του ηµητρίου ΑΜ:62893 (2) ΥΨ     Θεοδώρου Σοφία του Κωνσταντίνου                            ΑΜ:62894 (3) Ο        ∆ηµοµάρκου Ειρήνη του Αθανασίου                            ΑΜ:62895 (4) Ο        Λαφαζανίδου    Ευρώπη    –    Χαρούλα    του    Κωνσταντίνου

ΑΜ:62896


(5) Ο        Ανδρεάδη Ελευθέριο του Κωνσταντίνου                     ΑΜ:62897 (6) Ο        Πανταζόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη                      ΑΜ:62898 (7) Ο        Σιδηροπούλου Γεωργία του Κωνσταντίνου                 ΑΜ:62899
-    Ο ΕΥ Κωστάµη Ευθύµιο του Βασιλείου                                   ΑΜ:62900

(8)
Ο
Σαµαρτζή Πηνελόπη του Χαραλάµπους
ΑΜ:62901
(9)
Ο
Τεντολούρη Κυριακή του Παύλου
ΑΜ:62902
(10)


Ο
Χαρίτο Νικόλαο του ηµητρίου
ΑΜ:62904
(11)
Ο
Καρέλη Παναγιώτα του Κυριάκου
ΑΜ:62905
(12)Ο
Παπαδηµοπούλου Μαρία του Γεωργίου
ΑΜ:62906
(13)
Ο
Μαντζάνη Ιωάννα του ηµητρίου
ΑΜ:62907

στ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Λοχαγούς κατ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Σωµάτων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 03-11-2018, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:(1)
ΥΟ
Σωτηριάδου Ελένη-Ειρήνη του Σωτηρίου
ΑΜ:63560
(2)
ΥΟ
Κοσµά Παρασκευή του Αθανασίου
ΑΜ:63561
(3)
ΥΟ
Απέσσο Ιουλιανό του ηµητρίου
ΑΜ:63562
(4)
ΥΟ
Κωτούλα Χρήστο του Πολυµένη
ΑΜ:63563
(5)
ΥΟ
Σιµώνη Ειρήνη του Ιωάννη
ΑΜ:63564
(6)
ΥΚ
Ηλιόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου
ΑΜ:63565
(7)
ΥΚ
Μαραντίδη Πάρη του Ιωάννη
ΑΜ:63566
(8)
ΥΦ
Τσάτσο Χαράλαµπο του Ευστρατίου
ΑΜ:63567
(9)
ΥΦ
Τσαβέ Πολυξένη του Αντωνίου
ΑΜ:63568
(10)
ΥΦ
Γκουντάνα Κωνσταντίνο του Βασιλείου
ΑΜ:63569
(11)
ΥΦ
Τζώη Βασιλική του Κωνσταντίνου
ΑΜ:63570
(12)
ΥΦ
Νούσια Θεοδώρα του Κωνσταντίνου
ΑΜ:63571

ζ.   Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Υπολοχαγούς κατ εκλογή, τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Σωµάτων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 22-10-2018, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:

(1)
ΥΝ
Πουναρτζόγλου Ελένη του Ιορδάνη
ΑΜ:67128
(2)
ΥΝ
Βακουφτσή ήµητρα του Ευθυµίου
ΑΜ:67129
(3)
ΥΝ
Κάζα Ευαγγελία-Σταυρούλα του Κωνσταντίνου
ΑΜ:67130
(4)
ΥΝ
Τσιουπλή Ελένη του ηµητρίου
ΑΜ:67132
(5)
ΥΝ
Αγγελόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη
ΑΜ:67133
(6)
ΥΝ
Θεοδωρίδου Ελένη του Γεωργίου
ΑΜ:67134
(7)
ΥΝ
Καραβάκα Βλασία του Γεωργίου
ΑΜ:67135
(8)
ΥΝ
Γκοτζαµάνη Αικατερίνη του Αχιλλέα
ΑΜ:67136


(9)
ΥΝ
Νάκα Ελένη του Κωνσταντίνου
ΑΜ:67137
(10)
ΥΝ
Σκριάπα Άννα του Χρήστου
ΑΜ:67138
(11)
ΥΝ
Βλάχου Αλεξάνδρα-Ανδριάνα του Γεωργίου
ΑΜ:67139
(12)
ΥΝ
Μαυροµατίδη Αλέξανδρο του Αναστασίου
ΑΜ:67140
(13)
ΥΝ
Τζαρτζά Χρυσάνθη-Λιλιάνα του Βασιλείου
ΑΜ:67141
(14)
ΥΝ
Μπούρα Ζωγραφιά-Αθανασία του Λουκά
ΑΜ:67142
(15)
ΥΝ
ρόσου Μαρία του Ιπποκράτη
ΑΜ:67143
(16)
ΥΝ
Μαλλιάρα Γλυκερία του Κωνσταντίνου
ΑΜ:67144
(17)
ΥΝ
Παραθύρα Ανάργυρο του Πέτρου
ΑΜ:67145
--
ΥΝ
ΕΥ Θεοδωρακόπουλο Ανδρέα του Ηλία

ΑΜ:67146
(18)
ΥΝ
Λάππα Ιωάννη-Σαµουήλ του Παναγιώτη

ΑΜ:67147
(19)
ΥΝ
Μουλιό Αναστάσιο του Αθανασίου

ΑΜ:67148
(20)
ΥΝ
Τσέτσου Αικατερίνη του ηµητρίου

ΑΜ:67149

η.   Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Υπολοχαγούς κατ εκλογή, τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Σωµάτων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 23-10-2018, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:

(1)
ΥΟ
Τσερτσίδου Βασιλική του Σπυρίδωνα
ΑΜ:68107
(2)
ΥΚ
Παπαδηµητρίου Ελένηαρία του Γεωργίου
ΑΜ:68108
(3)
ΥΦ
Πολυζώη Σπυρίδωνα του Γεωργίου
ΑΜ:68109
(4)
ΥΦ
Σαραφίδου Λαµπρινή του Ναθαναήλ
ΑΜ:68110
(5)
ΥΦ
Τσικούδη Βασιλική του Ευστρατίου
ΑΜ:68111

θ.   Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Υπολοχαγούς κατ εκλογή, τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Σωµάτων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 27-10-2018, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:

(1)
ΥΨ
Σταυρίδου Ανδρονίκη του ηµητρίου
ΑΜ:67203
(2)
ΥΨ
Τσιάρα Ιωάννη του Γεωργίου
ΑΜ:67204
(3)
ΥΨ
Μιχαηλίδου Γεωργία του Βασιλείου
ΑΜ:67205
(4)
ΥΨ
Μακρή Κωνσταντίνο του Θωµά
ΑΜ:67206
(5)
ΥΨ
Αγοραστού Καλλιόπηαρία του Νικολάου
ΑΜ:67207
(6)
ΥΨ
Τζιτζιλάκη Ευαγγελία του Αντωνίου
ΑΜ:67208
(7)
Ο
Μπάλλα Λαµπρινή του Ιωάννη
ΑΜ:67210
(8)
Ο
Πολύζο Κωνσταντίνο του Νικολάου
ΑΜ:67211
(9)
Ο
Κατσαρό Νικόλαο του Γεωργίου
ΑΜ:67212
(10)
Ο
Παναγιώτου Νικόλαο του Παναγιώτη
ΑΜ:67213
(11)
Ο
Κοµµάτα Ιωάννη του Αλεξάνδρου
ΑΜ:67214
(12)
Ο
Ανδρίκο Ιωάννη του Ιωάννη
ΑΜ:67215
(13)
Ο
Τσαβαχίδη Γεώργιο του Γεωργίου
ΑΜ:67217
(14)
Ο
Ταµουρίδου Μαρία του Νικολάου
ΑΜ:67218
(15)
Ο
Γανίτη Κωνσταντίνο του Αθανασίου
ΑΜ:67219
(16)
Ο
Παπαδάκη Αλοΐσα του Παναγιώτη
ΑΜ:67220
(17)
Ο
Βαζακίδη Κωνσταντίνο του Ευστρατίου
ΑΜ:67221
(18)
Ο
Τσουκαρέλλα Ιωάννη του Κωνσταντίνου
ΑΜ:67222
(19)
Ο
Πετρίχου Αθανασία του Αριστείδη
ΑΜ:67223
(20)
Ο
Κανσίζογλου Ευστάθιο του Παναγιώτη
ΑΜ:67224
(21)
Ο
Νταραγιάννη Χρήστο του Ιωάννη
ΑΜ:67225
Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2018