Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

«Μέριμνα Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων - Προαγωγική εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ (Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας) - Παραμετροποίηση κριτηρίων μεταθέσεων»

Ερώτηση 6222/24-05-18 της Βουλής των Ελλήνων Κύριε Υπουργέ, Οι στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους κάθε χρόνο από τον μήνα Μά...

Ερώτηση 6222/24-05-18 της Βουλής των Ελλήνων
Κύριε Υπουργέ,
Οι στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους κάθε χρόνο από τον μήνα Μάρτιο που ξεκινά ο σχεδιασμός των μεταθέσεων έως και τον μήνα Αύγουστο που ολοκληρώνεται και η τελευταία τοποθέτηση λόγω μετάθεσης βρίσκονται υπό συνεχή ψυχολογική πίεση.
Στις 9-3-2011, ψηφίστηκε η υπ’ αριθμ. Φ.411/27/81060Σ.172/09-3-2011 (ΦΕΚ Β’ 378) μετά από χρόνια απαίτηση των στρατιωτικών για ορισμό δίκαιων κριτηρίων στον καθορισμό των μεταθέσεων. Με την Φ.411/1/294483/Σ.797/14-2-2018(ΦΕΚ Β’ 468) τροποποιήσατε και ορίσατε νέα παραμετροποίηση για τον υπολογισμό μορίων. Με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση παρατηρήθηκαν τα κάτωθι:1.    Επί της Παραγράφου Α2 του Παραρτήματος «Α», που αφορά επιδόσεις σε Σχολεία - Σχολές, δεν υφίσταται πρόβλεψη μοριοδότησης των στελεχών που παρακολούθησαν την υποχρεωτική εκπαίδευση στο σταδιοδρομικής φύσης «Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων».
2.    Σύμφωνα με την Παράγραφο 1 του άρθρου 4, καθορίζονται οι προϋποθέσεις συνυπηρέτησης, χωρίς να μνημονεύεται για τα συζευγμένα στελέχη που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις βάση ποιανού εκ των δύο συζύγων κριτήριο μοριοδότησης υλοποιείται η μετάθεση.
3.    Σύμφωνα με την Παράγραφο 1ε του άρθρου 4, ως τόπος συνυπηρέτησης δύναται να υλοποιηθεί «σε όμορη περιφερειακή ενότητα». Κι αυτό μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, που η οικογένεια του στρατιωτικού έχει εξαθλιωθεί οικονομικά.
4.    Σύμφωνα με το άρθρο 10, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, υποβάλλουν δήλωση τόπου προτίμησης, εν αγνοία τους για την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ του οικείου κλάδου τους, στην φρουρά που επιθυμούν να μετατεθούν.
5.    Σύμφωνα με το άρθρο 12, καθορίζονται οι λεπτομέρειες ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής στη διαταγή μεταθέσεως, χωρίς να διευκρινίζεται το δευτεροβάθμιο συμβούλιο που εξετάζει το εν λόγω αίτημα.
6.    Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού για την έκδοση μορίων ανά Κλάδο, για τα στελέχη που υπηρετούν σε διακλαδικές μονάδες, όπως π.χ. η 140 ΣΕΠΗΠ στη Λάρισα. Επίσης, τα στελέχη που υπηρετούν σε διακλαδικές μονάδες, παρόλο που εκτελούν αντίστοιχα καθήκοντα και συμμετέχουν μαζί σε ασκήσεις αξιολογήσεως, δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά «τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας» που προβλέπεται ανά βαθμό και ειδικότητα.
7. Διαπιστώθηκε ότι το ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού) έχει μειώσει τις θέσεις στις οποίες το προσωπικό μπορεί να εκτελεί «τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας» που προβλέπεται ανά βαθμό και ειδικότητα ιδιαίτερα όσον αφορά τις μονάδες του εσωτερικού. Ακόμη όμως και σε μονάδες του εσωτερικού που έχουν ορισθεί ως επιχειρησιακές δεν τηρούνται οι Π.Ο.Υ (πίνακες οργάνωσης). Δεν είναι δυνατόν να είσαι π.χ. Υδκτης σε ανεξάρτητη επιχειρησιακή Υπομονάδα και να μην εκτελείς «Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας» στον βαθμό του Λοχαγού, σε αντίθεση μάλιστα με όσα ορίζουν οι Π.Ο.Υ (πίνακες οργάνωσης). Αυτό έxει ως επίπτωση στην ουσία να καταργούνται σε αρκετές περιπτώσεις τα μόρια βάση των οποίων υλοποιούνται οι μεταθέσεις. Παρατηρήθηκε στελέχη που υπηρετούσαν επί μακράν σε μονάδες της παραμεθορίου και μετακινήθηκαν σε μονάδες του εσωτερικού και άλλαξαν βαθμό να αναγκάζονται ιμέσα σε 10 μήνες να ξαναμετακινηθούν όχι δίοτι δεν διαθέτουν τα μόρια αλλά διότι το ΓΕΣ έχει μειώσει στο εσωτερικό της χώρας τις μονάδες όπου μπορεί κάποιος να εκτελεί  τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας» σε σχέση με παλιότερες διαταγές.
8. Τα στελέχη πρέπει να απολαμβάνουν καλές υπηρεσίες υγείας και να έχουν το κατά το δυνατόν πρόσβαση οε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων όπου και εάν βρίσκονται. Δεν είναι δυνατόν να μπούμε στην λογική της αποψίλωσης των περιφερειακών στρατιωτικών νοσοκομείων προς ενίσχυση μόνο αυτών τις Αθήνας και τις Θεσσαλονίκης. Ναι μεν να δοθούν κίνητρα στα δυο (2) μεγάλα νοσοκομεία 401 - 424 ΓΣΝ με την παροχή επιπλέον μοριοδότησης για όσους υπηρετούν σε αυτά αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να είναι πλέον αποτρεπτικό σε κάποιον να υπηρετήσει π.χ. στην Λάρισα λαμβάνοντας το ελάχιστο της μοριοδότησης.
Επειδή οι στρατιωτικοί εργάζονται με φιλότιμο και υψηλό αίσθημα ευθύνης, παρά τις δυσκολίες.
Επειδή οι οικογένειες των στρατιωτικών δέχονται συνεχόμενη ψυχολογική και οικονομική πίεση από τις συχνές αλλαγές κοινωνικού περιβάλλοντος λόγω των μεταθέσεων με τεράστια επίπτωση στον ψυχικό κόσμο των παιδιών με την εναλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Δεδομένου ότι η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ όρισε το 2018 ως   «Έτος Μέριμνας Προσωπικού», ποια θα είναι η μέριμνα για προσωπικό ώστε να μειωθούν οι μεταθέσεις εξοικονομηθούν πόροι και να βελτιωθεί το υπάρχων νομικό πλαίσιο όσον αφορά τη μοριοδότηση και την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου με την πρόσθεση περισσότερων μονάδων και υπηρεσιών όπου τα στελέχη θα εκτελούν «Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας»

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Θα συμπεριληφθεί στην Παράγραφο Α2 του Παραρτήματος «A» στα υποχρεωτικά Σχολεία που μοριοδοτούνται, η εκπαίδευση στο «Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων»;
2. Για τα στελέχη που αιτούνται συνυπηρέτηση θα ορίσετε να εξετάζεται η δήλωση τόπου προτίμησης βάση της μοριοδότησης του ενός εκ των δύο συζύγων και συγκεκριμένα αυτού που διαθέτει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας;
3. θα υλοποιήσετε την συνυπηρέτηση των συζευγμένων στελεχών στην ίδια περιφερειακή ενότητα;
4. Προτίθεστε πριν την υποβολή δήλωσης τόπου προτίμησης και μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, να προκηρύσσονται οι κενές οργανικές θέσεις ανά φρουρά, ώστε τα στελέχη να είναι ενήμερα για το που δύναται να μετατεθούν βάση των μορίων που διαθέτουν;
5. Προτίθεστε για την σύσταση δευτεροβάθμιου συμβούλιου μεταθέσεων, το οποίο θα εξετάζει τα αιτήματα ενδικοφανούς προσφυγής στις διαταγές μεταθέσεως;
6. Προτίθεστε για την κοινή «Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων των Διακλαδικών Μονάδων» ώστε να υπάρχει εναρμονισμός όλων των κλάδων στην «παραμετροποίηση για την έκδοση μορίων σύμφωνα με την επιχειρησιακή βαρύτητα των μονάδων» καθώς και κοινή πολιτική όσον αφορά «τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας» για τα στελέχη που υπηρετούν εκεί;
7. Προτίθεστε να εξασφαλίσετε την ορθή λειτουργεία των περιφερειακών νοσοκομείων τόσο σε μέσα όσο και προσωπικό όλων των ειδικοτήτων με την βελτίωση του πλαισίου μοριοδότησης για το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά ώστε ναι μεν να υπάρχει κίνητρο για την στελέχωση των δυο μεγάλων στρατιωτικών νοσοκομείων αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και ορθολογισμός στην μοριοδότηση σε σχέση με τα υπόλοιπα ;
8. Προτίθεστε να προβείτε στην τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου με την πρόσθεση περισσότερων μονάδων και υπηρεσιών όπου τα στελέχη θα εκτελούν «Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας» σε εναρμονισμό με τους υπάρχοντες «Π.Ο.Υ». Αυτό θα επιφέρει μείωση των μεταθέσεων, εξοικονόμηση πόρων και θα είναι ευεργετικό για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς.
9. Τέλος τι προτίθεστε ώστε το 2018 να είναι το «Ετος Μέριμνας Προσωπικού» στην πράξη;
Ο Βουλευτής,
Οδυσσέας Κωνσταντηνόπουλος
Απάντηση Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου


Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,229,ΔΙΑΦΟΡΑ,66,ΔΙΕΘΝΗ,133,ΕΛΛΑΔΑ,414,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,5682,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,130,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,93,
ltr
item
KRANOSGR: «Μέριμνα Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων - Προαγωγική εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ (Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας) - Παραμετροποίηση κριτηρίων μεταθέσεων»
«Μέριμνα Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων - Προαγωγική εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ (Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας) - Παραμετροποίηση κριτηρίων μεταθέσεων»
https://3.bp.blogspot.com/-ecj9LBrs1GQ/Wz9CBcFt-5I/AAAAAAAEGfg/M6hYSO9sZVcquUs56FdCD8KkJrWvNcmaACLcBGAs/s640/aipcdnhppc567a719a4ba21.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ecj9LBrs1GQ/Wz9CBcFt-5I/AAAAAAAEGfg/M6hYSO9sZVcquUs56FdCD8KkJrWvNcmaACLcBGAs/s72-c/aipcdnhppc567a719a4ba21.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2018/07/blog-post_52.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2018/07/blog-post_52.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy