Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

ΠΟΜΕΝΣ: Μέριμνα Στελεχών που Προστατεύουν ΑΜΕΑ

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) - Γονείς Τέκνων με Αναπηρία Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτρο...

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) - Γονείς Τέκνων με ΑναπηρίαΑξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
           
  1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ με την παρούσα επιστολή σκοπεύει να αναδείξει ένα μείζον κοινωνικό και οικογενειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι μας και να συνεγείρει την ευαισθησία σας ευελπιστώντας σε μια ίση κατά αντιστοιχία, μεταχείριση και αντιμετώπιση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, με αυτή των τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα:
  1.  Σύμφωνα με τις § 4 και 5 του Άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με την § 8 του Άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και το Άρθρο 27 του (β) σχετικού,προβλέπει:
  «Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.», …… «Τη χρήση μειωμένου ωραρίου δικαιούνται και οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία 67%και άνω.»

    Οι ευεργετικές παροχές που χορηγούνταν σε όσους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., είχαν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω επεκτείνονται και σε υπαλλήλους με παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω καθώς και σε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία 67%και άνω.
  1.  Επισημαίνεται ότι με το (γ) σχετικό, ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος) χωρίς επιπλοκές, εντάχθηκε στις μη αναστρέψιμες παθήσεις έπειτα από αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.
  1.  Υπό το πνεύμα των ανωτέρω παραγράφων, αλλά και βαθιά πεπεισμένοι ότι το 2018 αποτελεί την χρονιά της έμπρακτης απόδειξης της κοινωνικής ευαισθησίας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ως «Έτος Μέριμνας Προσωπικού» και ιδίως προς τις οικογένειες εκείνες που σηκώνουν το βάρος της φροντίδας ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, ζητούμε την άμεση κατά αντιστοιχία εναρμόνιση του (α) σχετικού, άρθρο 2 παρ.3 με το (β) όμοιο.
  1.  Συγκεκριμένα στην σχετική Υπουργική απόφαση, στο άρθρο 2 παρ.3 περί εκτέλεσης 24ωρων υπηρεσιών – συμμετοχή σε ασκήσεις, αναφέρει:
         « 3. Για όσους στρατιωτικούς προστατεύουν ΑΜΕΑ ισχύουν τα παρακάτω:
α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.
β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑΜΕΑ, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Στην περίπτωση των συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.»
       Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,  1.  Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κατόπιν τούτου προτείνει, οι ευεργετικές κοινωνικές παροχές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εφαρμόζονται προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με οικογενειακά μέλη ΑΜΕΑ, να εφαρμοστούν επιπλέον για τα στελέχη με παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50%, και όσων έχουν την επιμέλεια ΑΜΕΑ με δικαστική απόφαση, κάτι που αποτελεί χρόνιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Προτείνουμε την τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής απόφασης, στο άρθρο 2 παρ.3 όπως παρακάτω:

« 3.  Για όσους στρατιωτικούς προστατεύουν ΑΜΕΑ ισχύουν τα παρακάτω:
α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.

β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑΜΕΑ, ή τέκνο έως 15 ετών που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Στην περίπτωση των συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.
γ. Εφόσον έχουν την επιμέλεια ατόμου ΑΜΕΑ με δικαστική απόφαση, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως.»

  1.  Κατόπιν των ανωτέρω, ευελπιστούμε στη θετική αντιμετώπιση του αιτήματος, με γνώμονα το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής και στρατιωτικής μας ηγεσίας, απέναντι σε συναδέλφους που επιφορτίζονται με το έργο της εξυπηρέτησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αλλά και στο αυτονόητο δικαίωμα των ατόμων αυτών, για μια αξιοπρεπή συμμετοχή στην Ελληνική Οικογένεια.
  1. 8. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Ρώτας


Επγός (ΥΔΚ)
Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)
           

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,224,ΔΙΑΦΟΡΑ,66,ΔΙΕΘΝΗ,130,ΕΛΛΑΔΑ,411,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,5414,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,129,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,90,
ltr
item
KRANOSGR: ΠΟΜΕΝΣ: Μέριμνα Στελεχών που Προστατεύουν ΑΜΕΑ
ΠΟΜΕΝΣ: Μέριμνα Στελεχών που Προστατεύουν ΑΜΕΑ
https://2.bp.blogspot.com/-pTAIxubk6cc/Wv0cBlt6X1I/AAAAAAAECBE/dKdCy831HJAkiCB7ROLDEC3wqaJmMCzDQCLcBGAs/s640/fd34c3dbb7bc27b2be7b1f3e45cead5d_w1200_h700_cp.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-pTAIxubk6cc/Wv0cBlt6X1I/AAAAAAAECBE/dKdCy831HJAkiCB7ROLDEC3wqaJmMCzDQCLcBGAs/s72-c/fd34c3dbb7bc27b2be7b1f3e45cead5d_w1200_h700_cp.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2018/05/blog-post_138.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2018/05/blog-post_138.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy