Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

''ΤΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ Ο ΚΕΔΡΟΣ''. Άρθρο του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Δοχειαρίου Γέροντα Γρηγορίου

ΤΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ Ο ΚΕΔΡΟΣ


Στὴν πατρίδα µου ὑπάρχει ἕνας τόπος πο ὀνοµάζεται Σελλάδια ἀπτὴν µορφολογία το ἐδάφους· µοιάζει καταπληκτικ µ τὴν σέλλα τοῦ ἀλόγου. Σ αὐτὸν τὸν τόπο τ µικρ κτηµατάκια πο ὑπῆρχαν καλλιεργοῦντο ἀπ ἀνθρώπους πο δὲν προέρχονταν ἀπ ψηλ τζάκια, ἀλλ ἦταν ταπεινοὶ χειρώνακτες το µεροκάµατου. Στὶς παρυφς τῆς ὑψηλῆς αὐτῆς πλαγις ὑπάρχει ἕνας αωνόβιος κέδρος µφοβερὲς ἀναµνήσεις ἀπ τοὺς παλαιοὺς ἀνθρώπους, γνωστὸς µ τ ὄνοµα «τοσφουγγαρ κέδρος». γιαγιὰ τῆς µάµµης µου, πο ἔζησε τὰ χρόνια τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης, µο διηγήθηκε ἀκούσµατα φρικτ καφοβερ ἀπ τοὺς προγόνους της. Τ αωνόβιο αὐτ δένδρο εδε κρεµάλες ἀπ ληστοπεράτες, γιὰ ν πάρουν τ ὑποστατικ κα τ ὑπάρχοντα τῶν φτωχν ἀνθρώπων.
Ποτέ, παιδί µου, µεσηµέρι ἢ ἀργ τ βράδυ µ περνᾶς ἀπ τοσφουγγαρ τὸν κέδρο. Ο πρόγονοί µας εδαν κα ἄκουσαν πολλά. σκιά του εἶναι µοναδικ σ αὐτὴν τὴν περιοχ το κάµπου, ἀλλ ποτ µτὴν ἐµπιστευθῆς. προπάππος σου µο διηγήθηκε:Διερχόµενος ἕνα αὐγουστιάτικο µεσηµέρι, ζήλεψα τὸν σκιο του κα επα ν γείρω λίγο ν ξαποστάσω, ὅπως κάθε ὁδοιπόρος τὶς ζεστὲς
µέρες το καλοκαιριοῦ, ἀπ τὸν κόπο τῆς πορείας. Ἕνας βαθὺς πόνος κα ἀναστεναγµὸς ξαφνιασµένο µ σήκωσε κα µιὰ φων µο επε «Μξαποσταίνης ἐπάνω στ αµα τῶν ἀδελφῶν σου. Δὲν ἀκοῦς πο βο πρὸς τὸν Θεµ ἀλάλητους στεναγµούς; Ἀπόβαλε κάθε ἴχνος ἀναισθησίας κασήκω ἐπάνω».
Ἐµεῖς παιδιά, ὁσάκις περνούσαµε ἀπ κε κα τὸν σκιο του ἀκροθιγῶς ἀπολαµβάναµε, ἐπιταχύναµε τ βῆµα κα σταυροσηµει- ούµασταν, ν µ µᾶς βρ κακι ὥρα. δ νοικοκύρης το χωραφιοῦ οὐδέποτε καλλιεργοῦσε τὸν τόπο ἐκενον. Ἄφηνε χέρσο τ χωράφι, γιὰ ν µὴν ἐνοχλήση αὐτοὺς πο ἔφαγε κακουργία τῶν ἀνθρώπων. Ὑπῆρχαν κα ἄλλοι τέτοιοι τόποι στ νησί, ἀλλ αὐτὸς ἦταν τροµερότερος.Ἀναλογίζοµαι  τ διαφέρει   τόπος  ἐκενος  ἀπ τ χρόνια  πο
διερχόµαστεΤότε,  κάπου  κα πο τόποι  ποὺ  ἦταν  σταθµοὶ  τῶν δαιµόνων. Τώρα, γ γέµισε ἀπ κέδρους το σφουγγαρᾶ, πο φύτεψε κα εὔθαλε τ γένος τν Συριζαίων. Πο ν ξαποστάσουµε; Ποῦ νβροῦµε πηγ ν ξεδιψάσουµε; Ἐρηµώθηκε χώρα ἀπ τόπους ἀναπαύσεως. Περπατς κα κοιτάζεις δῶθε-κεθε µήπως τ φαντάσµατα το ΣΥΡΙΖΑ ὄχι ἁπλῶς σ σκιάξουν, ἀλλ ν ριπ ὀφθαλµοσἐξαφανίσουν. Χριστιανοὶ κα µ χριστιανο διαβαίνοντας σ αὐτὸν τὸν κόσµο, σκιάζονται κα τὸν σκιο τους ἀκόµα.
Στ τάδε σπίτι λήστεψαν. Τὸν γείτονα πο ἀπονήρευτα ἄνοιξε τὴν πόρτα τὸν σκότωσαν. Τὴν γιαγιὰ στραγγάλισαν, γι ν συλήσουν τὸν


πενιχρ πορτοµανέ της. Σκότωσαν µπροστ στὴν ἐκκλησι γιὰ τφραγκοδίφραγκο πο εχε παπποῦς ν ἀνάψη τ κερί.Αὐτ τ αµα πο βοᾶ, κρατῶν, κα ὄχι περικρατῶν τ σύµπαντα, δὲν τ ἀκούει; Κα ἔγινε τάχατες σπλαγχνικός, σὰν τὸν Φραγκίσκο τῆς Ἀσίζης, κα ἐλευθερώνει τοὺς βαρυποινίτες καὶ ἐγκληµατίες; Αὐτ ὄχι ἀπ παλι ἀκούσµατα, ἀλλ ἀπ φρέσκα γεγονότα, πι φρέσκα κα ἀπτ ἀποπατήµατα. Νύχτα-µέρα περπατς κα δὲν ξέρεις ποῦ ν πατήσης,
γιὰ ν µ πατήσης τὴν µπατιλιὰ το κακούργου κα φονιᾶ. Ἐξωµολογήθηκε; Μετανόησε αὐτὸς ληστής; Ξεπλένεις τ πρόσωπό του στὴν χύση τν δακρύων του;
Δὲν τοὺς ἀποξηράναµε τοὺς κέδρους τοῦ σφουγγαρᾶ, ἀλλ κα δὲν τοὺς ποτίσαµε, δὲν τοὺς καλλιεργήσαµε. Τοὺς ἀφήσαµε στὶς µνῆµες ὄχι γιὰ ἀγαλλίαση, ἀλλ γιὰ θρήνους κα γιὰ κλαυθµούς. ν δὲν µπορῆς ντοὺς ξερριζώσης, τοὐλάχιστον µ φυτεύης καινούργιους. Ποιός θσυναντήση αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο κα δὲν θ π «Κακ πο πάθαµε»; Ποιός θ τὸν  δ κα θ π «Εδα  τὸν  ἄνθρωπό µου· εδα  τὸν  Θεό  µου»; Φρεσκάραµε τν διάβολο κα τὸν βγάλαµε στν δρόµο. Ἀντ ν ἔχουµε συµπορευτς ἀγγέλους κα ἀρχαγγέλους, ἔχουµε δαιµόνους καἀντιχρίστους. Πῶς ν µὴν εναι τροµαγµένη πορεία µας; Πῶς ν µὴν εναι δρόµος µας γεµᾶτος σκιάχτρα κα φόβητρα; Πο ν βροῦµε τὴν
χαρ κα τὴν ερήνη;
Κάποτε  περπατούσαµε σ δρόµο τῶν  Ἀθηνῶν  µ τὸν  µακαριστἐπίσκοπο Λαρίσης Θεολόγο, τὸν ὅσιο κα ἅγιο. Ἐγ στὴν συντροφιά του περπατοῦσα ξέγνοιαστος, ἔνιωθα ἄγγελο Κυρίου νὰ µσυνοδεύη. Ἀλλξάφνου µιὰ ἀγριεµένη µορφὴ ἔσκιαξε τὸν ἐπίσκοπο, σταυροκοπήθηκε κα επε «Σίγουρα αὐτὸς ἄνθρωπος ἔχει λεγεῶνα»! Ἀγρίεψα µέσα µου, σὰν ν περπατοῦσα σ ἐρηµιὲς κα σκοτεινιές.

Πατέρα  µου Θεολόγεν  περπατοῦσες σήµερα, τί  θ ἔλεγες;  Σωκράτους κα ο γύρω ἀπ αὐτὴν δρόµοι ἦταν ἐµπορικοί. Περπατούσαµε µικρὰ παιδιὰ ἀµέριµνα, γιατ ο ἐµπόροι µας ἦταν ἁπλοἄνθρωποι, πο ἀγωνίζονταν γιὰ τὸν ἐπιούσιο ἄρτο κα ὄχι γιὰ νρηµάξουν κα ν ἁρπάξουν. Πηγαίνετε κα σήµερα ν τοὺς περπατήσετε. Φίδια πο µᾶς ζώνουνε Παρακαλεῖς, παρακαλεῖς, κα οὐκ  ἔστιν
σῴζων. Μαῦρες µορφὲς κυκλοφοροῦν, ἔφυγαν τ θηρία ἀπ τὶς ἐρήµους κα ἤρθανε  στὴν  πόλη.   παπποῦς  πο πωλοῦσε  γι ν ἔχουν  οἄνθρωποι   τὸ   βρισκούµενο  τῆς   ἡµέρας,  ἐκτελέστηκε,   ἀφανίστηκε. Μακάρι ν εχα τὴν δυνατότητα ν το στήσω ἀνδριάντες στὶς γωνιὲς τῶν δρόµων γιὰ παρηγοριά.
Τώρα ὅµως στὶς µεγάλες πλατεες ἔστησαν ἀνδριάντες στοὺς ληστοπεράτες πολιτικούς. Στν Θεσσαλονίκη σὲ κεντρικ πλατεῖα ἔστησαν τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Μι πονεµένη µάννα ἅπλωνε τ χέρια της στὴν γ και παίρνοντας χῶµα τὸν µούτζωνε ὁσάκις περνοῦσε ἀπκεῖ.Γιατί, µάννα, κάνεις αὐτὴν τὴν χειρονοµία;
Αὐτός, παιδί µου, καὶ συρµαγιὰ το διαβόλου ἀπ νοικοκυραίους
µᾶς  ἔβγαλε  στν  δρόµο  ξυπόλυτους  κα πεινασµένους, γυµνοὺς  καξεβράκωτους.
Κα ἐγ επα µέσα µου ὅτι πράγµατι αὐτὸς ἄνθρωπος πρέπει νεναι σὰν τὸν κέδρο το σφουγγαρκα πολ πιὸ φοβερὸς ἀπ ἐκενον πο εχα στν τόπο µου.
Πιὸ κάτω κα ἄλλος φρικτὸς κέδρος, Ἀνδρέας Παπανδρέου. Οσπορεῖς το τρόµου καὶ το φόβου φυτώρια σήµερα, στολίδια σήµερα στὶς πρασις τῶν πόλεων. Μ παραλείψετε κα τὸν ΣΥΡΙΖΑ νὰ  τὸν φυτέψετε σ κεντρικ πλατεῖα γι παρηγορι κα παράκληση τῶν Νεοελλήνων.
Φούρια γιὰ τέτοια ἔπιασε τοὺς Συριζαίους. Ἀποφυλακίστε κι ἄλλους ἐγκληµατίες καὶ  φυλακίστε αὐτοὺς ποὺ ἀντιδροῦνε στὸ σύστηµα τς ἀθεΐας κα τῆς ἀκολασίας. Κα µξεχάσετε κα ἐκκλησι ν κάνετε κακέδρους   νὰ   φυτέψετε   ἀπ᾽   ἔξω γιὰ   νὰ   παντρεύετε   αὐτοὺς   ποδιαστρέφουν τὴν δηµιουργία, αὐτοὺς πο ξεµπαρκάρουν στὰ λιµάνια τῆς ἀκολασίας. Μόνο µ σᾶς διαφεύγει πὼς κέδρος δὲν ἀναπτύσσεται στν ἁλµύρα. Θ ἔρθη καιρὸς πο θ κλάψετε, ἀλλ δὲν θ ἔχετε τὸν βοηθοῦντα κα θ ψάχνετε ἀπ τ ἄγρια κα ἀγκαθωτ φύλλα το κέδρου
ν σφουγγίσετε τ δάκρυά σας, γιατ φασκοµηλι κα τ θυµάρι κα τ
µύρτια θ ἔχουν ξεραθ
Γρηγόριος Ἀρχιπελαγίτης
Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,172,ΔΙΑΦΟΡΑ,51,ΔΙΕΘΝΗ,106,ΕΛΛΑΔΑ,335,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,3630,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,90,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,71,
ltr
item
KRANOSGR: ''ΤΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ Ο ΚΕΔΡΟΣ''. Άρθρο του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Δοχειαρίου Γέροντα Γρηγορίου
''ΤΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ Ο ΚΕΔΡΟΣ''. Άρθρο του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Δοχειαρίου Γέροντα Γρηγορίου
https://1.bp.blogspot.com/-jO4Igy2AmQw/Wlr01ZJpu8I/AAAAAAAD1YI/rTXIHNz0wh8oiy1gp175ycBuV7hTX2q0wCLcBGAs/s640/%25CE%2593%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%259A%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25B7%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%2599.%25CE%259C.-%25CE%2594%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%2591%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%258C%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%25821.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jO4Igy2AmQw/Wlr01ZJpu8I/AAAAAAAD1YI/rTXIHNz0wh8oiy1gp175ycBuV7hTX2q0wCLcBGAs/s72-c/%25CE%2593%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%259A%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25B7%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%2599.%25CE%259C.-%25CE%2594%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%2591%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%258C%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%25821.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2018/01/blog-post_520.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2018/01/blog-post_520.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy