Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Ακύρωση διοικητικής πράξης που δεν διόρισε τέκνο θανόντος δημοσίου υπαλλήλουΔΕφ (ΑκΑθ 1720/2017


Ακύρωση παράλειψης διορισμού τέκνου, αποβιώσαντος δημοσίου υπαλλήλου, κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης του υπηρεσιακού του καθήκοντος, ως Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας Δήμου και εντός του ωραρίου εργασίας του, με αιτία θανάτου του «πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου».


Αριθμός απόφασης: 1720/2017

ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τμήμα Ι΄Με μέλη τις:  Ιφιγένεια Αργυράκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Χρυσάνθη Ζαΐρη και Αικατερίνη Παπαδοπούλου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων.

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε  δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Νοεμβρίου 2016, με γραμματέα τον Ιωάννη Κουρή, για να δικάσει την από 31 Ιανουαρίου 2016 αίτηση ακυρώσεως (αριθμκαταχ. ΑΚ247/19-2-2016).

τ η ς ...., κατοίκου Δήμου Ζωγράφου Αττικής (οδός ...), η οποία δεν παρέστη, αλλά νομιμοποίησε τον υπογράφοντα την αίτηση δικηγόρο Βασίλειο Γεωργίου με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (2.397/2016).

κ α τ ά   του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Θωμαΐδα Κουρτέση.


Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε:

την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Χρυσάνθη Ζαΐρη, που ανέγνωσε τη σχετική έκθεσή της και εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν.

την εκπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση.

Μετά  τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.


Η κρίση του είναι η εξής:1. Επειδή, για την άσκησή της υπό κρίση αιτήσεως ακυρώσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο   (ειδικά γραμμάτια 1403544, 4177136, σειράς Α΄).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, ζητείται να ακυρωθεί η άρνηση της Διοίκησης να προβεί στο διορισμό της αιτούσας, ως θυγατέρας υπαλλήλου αποβιώσαντος, κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος, όπως η άρνηση αυτή εκδηλώθηκε με το υπ’ αριθμ. 213993/30-10-2015 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε απάντηση σχετικής αιτήσεως της αιτούσας.

3. Επειδή, στο άρθρο 14 παρ. 20 του ν. 2266/1994 (Α’ 218), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο [η διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 17 του ν. 2349/1995 (Α’ 224) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2839/2000 (Α’ 196) και εκ νέου με το άρθρο 18 του ν. 3448/2006 (Α’ 57/15-3-2006) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 του ν. 3731/2008 (Α’ 263)], ορίζεται ότι όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτελέσεως του υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν (ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του) να διορίζεται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα «σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος». Η αίτηση συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραιτήσεως των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωμα διορισμού, την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.

4. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: ο πατέρας της αιτούσας, ..., υπάλληλος του Δήμου Ζωγράφου, του κλάδου ΠΕ5 Μηχ/γων-Ηλ/γων,  με βαθμό Β’, απεβίωσε στις 14-11-2014, ημέρα Παρασκευή στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος, κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού του καθήκοντος και εντός του ωραρίου εργασίας του. Ως αιτία θανάτου του αναφέρεται στη σχετική ληξιαρχική πράξη «πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου». Η αιτούσα, τέκνο του ως άνω υπαλλήλου, επικαλούμενη τα προσόντα της, υπέβαλε την με αριθμπρωτ. 196359/3-12-2014 αίτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να διορισθεί σε αυτό, κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3448/2006. Ακολούθως, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο θάνατος του πατέρα της αιτούσας επήλθε «και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος», όπως ορίζεται ως βασική προϋπόθεση διορισμού από την ως άνω διάταξη, διενεργήθηκε από τη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου, ορισθείσα με την 11/18-2-2015 πράξη της Δημάρχου του Δήμου, Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), η οποία κατέληξε σε σχετικό πόρισμα, διαβιβασθέν με το ΕΠΜ.ΠΡΩΤ1512/18-3-2015 έγγραφο στην ως άνω Δήμαρχο. Στο πόρισμα αυτό, αφού γίνεται μνεία ότι ελήφθησαν καταθέσεις από τους υπαλλήλους του Δήμου Β..., οι οποίες διαβιβάσθηκαν στη Δήμαρχο, αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Αναφέρονται επίσης οι συνθήκες και το αντικείμενο εργασίας του» (του θανόντος) «ως Δ/ντή Τ.Υ και Δόμησης, το οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες των Προϊσταμένων των Τμημάτων και της Αναπληρώτριας Διευθύντριας, είναι πιεστικό και ιδιαίτερα αγχωτικό καθώς: Α) Τα τελευταία χρόνια η Τοπική αυτοδιοίκηση, λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχει την οικονομική βοήθεια που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δήμου …Β) Μετά την κατάργηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και τη συνένωση των δύο Δ/νσεων (Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας), όλες οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην νέα Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης και ο όγκος των εργασιών και δυσκολιών, που προέκυπταν πλέον από το αντικείμενο της υπηρεσίας, προκαλούσαν στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, …, ιδιαίτερο άγχος, καθώς του είχε ασκηθεί επιπλέον πίεση εργασίας λόγω των διαφορετικών αρμοδιοτήτων και λειτουργιών των δύο υπηρεσιών. Γ) Υπήρχαν πολλές φορές δυσκολίες στον προγραμματισμό των εργασιών της Δ/νσης, αφού το προσωπικό έχει μειωθεί εξαιρετικά…, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως Δ/ντής στα ακρότατα όρια με πολύ άγχος και πίεση. Δ) Οι προσερχόμενοι δημότες ήταν και είναι πολλές φορές εριστικοί και με επιθετική διάθεση και για ορισμένες υποθέσεις αντιμετωπίζουμε και την κατάθεση μηνύσεων εναντίον μας…Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το άγχος του για τον όγκο των εργασιών και δυσκολιών καθώς και το μέγεθος των ευθυνών του είχε ενταθεί, μετά από τη συνένωση των δύο Δ/νσεων Τ.Υ και Πολεοδομίας, αφού είχε διευρυνθεί και παράλληλα είχε εξειδικευθεί ακόμη περισσότερο το αντικείμενο ευθύνης του…Προτείνουμενα παραπεμθεί η υπόθεση στη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, βάσει των δεδομένων των καταθέσεων, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 2266/94, άρθρο 14». Στη συνέχεια, η Δήμαρχος Ζωγράφου με το υπ’ αριθμ. 6106/13-05-1015 έγγραφο, στις απόψεις του οποίου ενέμεινε με το νεώτερο υπ’αριθπρωτ. 10931/22-10-2015 έγγραφο-εκδοθέν σε απάντηση του 133003/26-8-2015 εγγράφου περί παροχής εξηγήσεων της Γενικής Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων – εξέφρασε την άποψη ότι «σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ, η φύση της εργασίας και των αρμοδιοτήτων του … και οι συνεχείς δικαστικές εμπλοκές της Δ/νσης της οποίας ήταν Προϊστάμενος ήταν ιδιαίτερα πιεστικές. Όπως αντιλαμβάνεσθε όμως, ουδείς μπορεί να βεβαιώσει ότι ο θάνατός του επήλθε εξαιτίας της εκτέλεσης του υπηρεσιακού του καθήκοντος, αλλά ούτε και να το αποκλείσει, παρά το γεγονός ότι επήλθε κατά την εκτέλεση αυτού». Κατόπιν τούτων, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την προσβαλλόμενη πράξη του και αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο της προαναφερθέντων στοιχείων  (πορισματικής έκθεσης και εγγράφων της Δημάρχου) απέρριψε το ως άνω αίτημα της αιτούσας, με την αιτιολογία ότι η αιτία θανάτου του πατέρα της «δεν τελούσε σε αιτιώδη συνάφεια προς την υπηρεσία του, όπως απαιτεί η σχετική διάταξη (δηλονότι ο θάνατός του δεν επήλθε εξαιτίας της εκτέλεσης του υπηρεσιακού του καθήκοντος)».


5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, στο ανωτέρω πόρισμα της Ε.Δ.Ε. διαπιστώνεται, όπως ήδη εκτέθηκε στην προηγούμενη σκέψη, ότι ο πατέρας της αιτούσας, κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού του καθήκοντος, ως Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου, βίωνε καθημερινώς ιδιαίτερο άγχος και στρες («Υπήρχαν πολλές δυσκολίες στον προγραμματισμό των εργασιών της Δ/νσης, αφού το προσωπικό έχει μειωθεί εξαιρετικά…, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως Δ/ντής στα ακρότατα όρια με πολύ άγχος και πίεση», «το άγχος του για τον όγκο των εργασιών και δυσκολιών καθώς και το μέγεθος των ευθυνών του είχε ενταθεί, μετά από τη συνένωση των δύο Δ/νσεων Τ.Υ και Πολεοδομίας, αφού είχε διευρυνθεί και παράλληλα είχε εξειδικευθεί ακόμη περισσότερο το αντικείμενο ευθύνης του»), γεγονός το οποίο δεν αποκλείει τη σχέση του θανάτου του συγκεκριμένου υπαλλήλου (πατέρα της αιτούσας) με τις συνθήκες εργασίας του. Ενόψει αυτού, η κρίση της Διοίκησης ότι «ο θάνατός του δεν επήλθε εξαιτίας της εκτέλεσης του υπηρεσιακού του καθήκοντος», δεν αιτιολογεί επαρκώς την άρνησή της να προβεί σε διορισμό της αιτούσας. Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο ακυρώσεως, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη άρνηση-πράξη, ως ανεπαρκώς αιτιολογημένη και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα, νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση.


ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 213993/30-10-2015 πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, κατά το σκεπτικό. Και

Επιβάλλει σε βάρος του Δημοσίου τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας ανερχόμενη στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε (235) ευρώ.


Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2017 και η απόφαση δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 31 Μαΐου 2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΗΣ


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

στις 13 Ιουνίου 2017

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ


ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΑΪΡΗ

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,39,ΔΙΑΦΟΡΑ,16,ΔΙΕΘΝΗ,16,ΕΛΛΑΔΑ,29,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,593,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,22,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,9,
ltr
item
KRANOSGR: Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Ακύρωση διοικητικής πράξης που δεν διόρισε τέκνο θανόντος δημοσίου υπαλλήλου
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Ακύρωση διοικητικής πράξης που δεν διόρισε τέκνο θανόντος δημοσίου υπαλλήλου
https://2.bp.blogspot.com/-QNixXxI2Ws0/WYmWEloT02I/AAAAAAADkUY/7-uWLMpH5ugR12b4lfYESjMTOzZ1gnY1ACLcBGAs/s640/symvouliotisepikrateias.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-QNixXxI2Ws0/WYmWEloT02I/AAAAAAADkUY/7-uWLMpH5ugR12b4lfYESjMTOzZ1gnY1ACLcBGAs/s72-c/symvouliotisepikrateias.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/08/blog-post_20.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/08/blog-post_20.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy