Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

ΠΕΑΛΣ: Χορήγηση ξιφών - Στρατιωτικών Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/A/95/17 


Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση επηρέασε κι επηρεάζει αρνητικά, τον οργανισμό που υπηρετούμε, την προσωπική, οικογενειακή  και την υπηρεσιακή ζωή των στελεχών του Λ.Σ, για το νεο ΔΣ της ΠΕΑΛΣ αποτελεί κύριο στόχο-σκοπό  η ανάδειξη αλλά και συμβολή μας, μέσω της αγαστής συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, στην επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τα  στελέχη  στην υπηρεσιακή τους καθημερινότητα αλλά και η θωράκιση του φρονήματος  και η προάσπιση  των ηθικών  και στρατιωτικών  αξιών  και ιδανικών αν και αποτελεί χρέος  πρωτίστως της πολιτείας.Στο πλαίσιο αυτό  σας ενημερώνουμε  σχετικά με το ζήτημα χορήγησης ξιφών στους Αξιωματικούς ΛΣ, τη χορήγηση των διαμνημονεύσεων και των μεταλλίων ως ακολούθως:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΙΦΩΝ

Η ΠΕΑΛΣ αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλει η αρμόδια υπηρεσία για την επίλυση ενός ζητήματος που για αρκετά χρόνια παραμένει άλυτο,  με αποτέλεσμα σήμερα το κόστος προμήθειας ανά ξίφος να ανέρχεται στα 400 ευρώ περίπου, οπότε το συνολικό κόστος αγγίζει τα 400.000 ευρώ και εκ των πραγμάτων καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη η εξεύρεση του υπέρογκου αυτού ποσού, μικρο μέρος  του οποίου,  η αρμόδια Υπηρεσία καλείται να καλύψει από έναν κωδικό  με αρκετά μειωμένο προϋπολογισμό εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης που βιώνει η χώρα μας.

Παρόλα αυτά η αρμόδια υπηρεσία έχει μεριμνήσει για την αδιάκοπη χορήγηση ξίφους στους νέους Αξιωματικούς ΛΣ προερχόμενους εκ ΣΝΔ, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται πρόβλημα στη χορήγηση ξίφους σε μεγάλο αριθμό – περίπου 1000 – Αξιωματικών απευθείας κατάταξης (Νομικοί – Οικονομικοί – Τεχνικοί) και εκ ΔΥΛΣ .


Σήμερα, είναι διαθέσιμα μόνο περί τα 18 ξίφη ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την προμήθεια άλλων 40 περίπου ξιφών προκειμένου απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος του ποσού από το σχετικό κωδικό για τον σκοπό αυτό,  παρόλο που αφορά και σε άλλες ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η  ΠΕΑΛΣ τονίζει την αδήριτη ανάγκη εξεύρεσης όλου του ποσού. Σε κάθε περίπτωση προτείνει την δέσμευση – αύξηση του προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ για το συγκεκριμένο θέμα τουλάχιστον κατά 70.000 ευρώ σε ετήσια βάση που αντιστοιχούν σε 170 ξίφη περίπου τα οποία θα διατίθενται στους περίπου 1000 δικαιούχους ώστε σταδιακά επέλθει η ομαλότητα.

Επιπλέον θα πρέπει να συνεχιστεί η υφιστάμενη διαδικασία χορήγησης ξιφών στους Αξιωματικούς ΣΝΔ και παράλληλα να εξεταστεί η δυνατότητα  ένταξης εφεξής της δαπάνης χορήγησης ξίφους για κάθε Αξιωματικό ΣΝΔ στον Προϋπολογισμό Εκπαίδευσής του ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και στο μέλλον χορήγηση των ξιφών και στους Αξιωματικούς εκ ΣΝΔ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τους Αξιωματικούς Λ.Σ. αφορά στην χορήγηση των Διαμνημονεύσεων και των Μεταλλίων καθώς είναι παγκοίνως γνωστό ότι πολλοί Αξιωματικοί ΛΣ καταβάλλουν οι ίδιοι το τίμημα της προμήθειάς τους προκειμένου να παρίστανται σε τελετές – εκδηλώσεις, φέροντας τα προβλεπόμενα για τον βαθμό και την θέση τους μετάλλια και παράσημα.

Σύμφωνα με ενημέρωση μας από την αρμόδια υπηρεσία, ξεπεράστηκε το οικονομικό ζήτημα που είχε προκύψει και το όποιο η ΠΕΑΛΣ είχε προσφερθεί  να καλύψει, οπότε τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση εκτύπωσης των πτυχίων που συνοδεύουν τις Διαμνημονεύσεις, πρόκειται να ανακοινωθούν οι δικαιούχοι του 2016.

Αναφορικά με τα Στρατιωτικά μετάλλια, έχει ήδη δεσμευτεί το απαιτούμενο ποσό ύψους 30.000 ευρώ για την προώθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειάς τους, και παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες και από την αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης Προσωπικού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου τυχόν υπηρεσιακών κωλυμάτων των 3000 δικαιούχων,  των ετών 2013 έως και 2016.


Τέλος, ως νέο ΔΣ της ΠΕΑΛΣ παραμένουμε πεπεισμένοι ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες επιδεικνύουν την απαιτούμενη μέριμνα και προσπάθεια για την επίλυση  των παραπάνω προβλημάτων και σας διαβεβαιώνουμε  ότι σε μια εποχή οικονομικού, και όχι μόνο, μαρασμού,  παραμένει στόχος και σκοπός μας  η βελτίωση της υπηρεσιακής καθημερινότητας των στελεχών ΛΣ αλλά και η θωράκιση του φρονήματος και η προάσπιση των ηθικών και στρατιωτικών αξίων και ιδανικών.

Η ΠΕΑΛΣ θα παρακολουθεί την πρόοδο των διαδικασιών που προαναφέραμε και θα παρεμβαίνει όποτε απαιτείτε, τηρώντας σας ενήμερους.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ        Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


Λειτουργία ανελκυστήρων κτιρίου 2ας Μεραρχίας 18

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/96/17


Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες παραπόνων συναδέλφων και πολιτών αναφορικά με τη μη λειτουργία, τους τελευταίους μήνες, των ανελκυστήρων του ιστορικού κτιρίου της 2ας Μεραρχίας 18, με  αποτέλεσμα την καθημερινή ταλαιπωρία τους.

Το νέο ΔΣ της ΠΕΑΛΣ έχοντας ως κύριο στόχο τη συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων της υπηρεσιακής καθημερινότητας των Αξιωματικών Λ.Σ. βρίσκεται σε επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία Κτιριακών Υποδομών, η οποία κατόπιν οδηγιών της Πολιτικής Ηγεσίας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την οριστική επίλυση του προβλήματος αν και το ζήτημα θα έπρεπε ήδη να είχε επιλυθεί από το ΝΑΤ ή τον καθ ύλην πλέον αρμόδιο ΕΦΚΑ.

Αναλυτικότερα, αν και τελεί σε εξέλιξη συνεργασία - συνεννόηση του ΥΝΑΝΠ με το ΝΑΤ και τον ΕΦΚΑ σχετικά με τη δυνατότητα εκκίνησης των απαιτούμενων διαδικασιών για την αντιμετώπιση του ζητήματος από  τον  ΕΦΚΑ, το ΥΝΑΝΠ έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες  για τη δέσμευση του απαιτούμενου ποσού, ύψους 20.000€ συνολικά (18.000€ για την επισκευή των ανελκυστήρων και 2.000€ για την συντήρησή τους για ένα έτος) από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ, προκειμένου πραγματοποιηθούν  οι απαιτούμενες εργασίες και  δοθεί ένα τέλος στην καθημερινή ταλαιπωρία των συναλλασσόμενων  πολιτών αλλά  και των υπηρετούντων σε αυτές στελεχών ΛΣ.

Η ΠΕΑΛΣ θα ενημερώνεται για την πρόοδο των διαδικασιών και με νεότερες ανακοινώσεις θα σας κρατά ενήμερους.


Για το Δ.Σ.
         Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ              Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,14,ΔΙΑΦΟΡΑ,9,ΔΙΕΘΝΗ,5,ΕΛΛΑΔΑ,11,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,242,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,13,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,4,
ltr
item
KRANOSGR: ΠΕΑΛΣ: Χορήγηση ξιφών - Στρατιωτικών Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων
ΠΕΑΛΣ: Χορήγηση ξιφών - Στρατιωτικών Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων
https://4.bp.blogspot.com/-zSi_yJOYq9g/WVtEpgr_3XI/AAAAAAADg_E/XKoU2cPCclsMS3NW3aKzDYU1det4HZNWgCLcBGAs/s640/SPATHI.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-zSi_yJOYq9g/WVtEpgr_3XI/AAAAAAADg_E/XKoU2cPCclsMS3NW3aKzDYU1det4HZNWgCLcBGAs/s72-c/SPATHI.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/07/blog-post_56.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/07/blog-post_56.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy