Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Ξεκίνησαν οι πρώτες αναδιαρθρώσεις στο ΓΕΣ με μετακινήσεις Διευθύνσεων του ΕπιτελείουΑφορά τα έξι Όπλα του Στρατού Ξηράς: Πεζικό, Πυροβολικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα, Μηχανικό, Διαβι­βάσεις και Αεροπο­ρία Στρατού.
Αλλαγές στο Πεντάγωνο.

Ολοκληρώθηκε την περα­σμένη Παρασκευή η πρώ­τη φάση της αναδιοργανώσεως του Επιτελείου του ΓΕΣ, η οποία προς το πα­ρόν δεν αφορά κλείσιμο στρατοπέδων, ενοποιήσεις μονά­δων ή αναστολή της λειτουργίας άλ­λων, αλλά τη σε γενικές γραμμές ορ­γάνωση του ίδιου του ΓΕΣ και των επιμέρους Διευθύνσεών του.

Μια αναδιοργάνωση που τώρα επικεντρώνεται στην απομάκρυν­ση των Διευθύνσεων των Όπλων του Στρατού Ξηράς από το κτίριο του ΓΕΣ στο στρατόπεδο «Παπάγου», όπου βρίσκονταν έως τώρα, και στη μετακίνησή τους σε χώρους και στρατόπεδα εκτός Αθηνών, όπου εδρεύουν οι σχολές του κάθε Όπλου, καθώς και χώροι εκπαιδεύσεως. Στόχος, να γίνει μια -ας την ονομάσουμε- εφαρμογή του τετράπτυχου «πρόταση - υλοποίηση - συ­μπεράσματα - διορθώσεις».
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη μετεγκαταστα­θεί από το κτίριο του ΓΕΣ οι εξής Δι­ευθύνσεις:Η Διεύθυνση Διαβιβάσεων στο στρατόπεδο της Σχολής Διαβιβάσε­ων, στο Χαϊδάρι Αττικής.Η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων στο στρατόπεδο της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, στον Ασπρόπυργο Ατ­τικής.Η Διεύθυνση Πυροβολικού στο στρατόπεδο της Σχολής Πυροβολι­κού στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής.Οι προαναφερθείσες Διευθύνσεις, επειδή είναι ουσιαστικώς εντός Αττικής, έχουν ήδη μετακινηθεί, αφού για τα στελέχη τους αυτή η μετεγκα­τάσταση δεν θεωρείται «μετάθεση». Αντιθέτως, η Διεύθυνση Πεζικού και η Διεύθυνση Μηχανικού δεν έχουν μετεγκατασταθεί στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα και στη Σχο­λή Μηχανικού στο Λουτράκι Κορινθίας, αντιστοίχως, καθώς οι με­τακινήσεις των στελεχών σε αυτά θεωρούνται «μεταθέσεις» και επο­μένως θα γίνουν το καλοκαίρι, όταν θα έχουν τελειώσει τα σχολεία των παιδιών των στελεχών, για να μη γίνεται μετακόμιση εν μέσω σχολι­κής περιόδου.Η Διεύθυνση Ιππικού-Τεθωρακισμένων δεν έχει ακόμα μετακινηθεί στο στρατόπεδο της Σχολής Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα Αττικής, κάτι που θα γίνει προσεχώς.Τέλος, η Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού δεν πρόκειται να μετακινη­θεί προς το παρόν, αλλά θα παραμείνει εκεί όπου βρίσκεται σήμερα, καθώς, ως μας ελέχθη από υψηλό­βαθμο στέλεχος του ΣΞ, την παρού­σα χρονική στιγμή η ΔΑΣ/ΓΕΣ είναι ουσιαστικώς η μοναδική Διεύθυνση του Στρατού που διαχειρίζεται ση­μαντικά και «ανοικτά» εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία αφορούν την Αεροπορία Στρατού, όπως εί­ναι αυτό των 10-15 μεταχειρισμέ­νων μεταφορικών ελικοπτέρων CH-47D Chinook, η εξέλιξη του προγράμματος των νέων 20 μετα­φορικών ελικοπτέρων ΝΗ-90, από τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί τα 11 πρώτα και η παραλαβή τους έχει σταματήσει με εντολή του υπουρ­γού, αλλά και η απόκτηση από τα αποθέματα της Αεροπορίας του αμε­ρικανικού Στρατού σημαντικότατου αριθμού ελικοπτέρων αναγνώρισης Kiowa. Επομένως, μια τέτοια στιγ­μή δεν μπορεί ο κόσμος της Διευθύνσεως να τρέχει για τη μετεγκα­τάσταση, όταν μάλιστα η αντίστοιχη Σχολή Αεροπορίας Στρατού βρίσκε­ται πλέον στο αεροδρόμιο της Αλε­ξάνδρειας Ημαθίας.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ. Η αναδιοργάνω­ση, εκτός από τις μετακινήσεις των Διευθύνσεων, περιλαμβάνει και άλλους τρεις νεωτερισμούς:

Πρώ­τον, τη δημιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Μεταθέσεων για όλα τα Όπλα και τα Σώματα του ΓΕΣ αντί της μέχρι σήμερα ισχύουσας τα­κτικής, με την κάθε Διεύθυνση να βγάζει τις μεταθέσεις για το δικό της προσωπικό, με τα κριτήρια που είχε θέσει η καθεμία.

Δεύτερον, τη δη­μιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Διοικητικής Μερίμνης (ΔΜ) για ολόκληρο το ΓΕΣ, αντί της ξεχωρι­στής για κάθε Όπλο-Σώμα ΔΜ, που υπήρχε ως τώρα στο ΓΕΣ.

Τρίτον, τη δημιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Επιχειρησιακής Εκπαιδεύσεως αντί των επίσης ξεχωριστών για κάθε διεύθυνση επιχειρησιακών εκ­παιδεύσεων που υπήρχαν ως σή­μερα. Οι τρεις νέες, ενιαίες, Διευ­θύνσεις του ΓΕΣ παραμένουν στο στρατόπεδο «Παπάγου».Η αναδιοργάνωση πραγματοποιεί­ται μετά την ανάληψη των καθηκό­ντων του νέου αρχηγού ΓΕΣ, αντιστρατήγου Αλκιβιάδη Στεφανή και αφορά τα έξι Όπλα του ΣΞ (Πεζικό, Πυροβολικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα, Μηχανικό, Διαβιβάσεις και Αε­ροπορία Στρατού), για να ακολου­θήσει η αντίστοιχη αναδιοργάνωση των Σωμάτων του ΣΞ. Γίνεται, δε, επί τη βάσει μιας μελέτης του 2008, η οποία τα προέβλεπε μεν όλα αυτά, αλλά είχε παραμείνει ανενεργή έως τώρα.Ταχεία λήψη αποφάσεων και μείωση της γραφειοκρατίαςΤα «Π» έθεσαν ερώτημα για τον λόγο της αναδιοργάνω­σης στον εκπρόσωπο Τύπου του ΓΕΣ, Συνταγματάρχη (ΔΒ) Νίκο Φανιό (φωτ.), ο οποί­ος μας είπε τα εξής: «Η αναδι­οργάνωση αποσκοπεί:

1) Στη βελτίωση της ταχύτητας λή­ψης αποφάσεων.

2) Στην απο­κέντρωση.

3) Στην ανάλη­ψη πρωτοβουλιών από τους υφισταμένους.

4) Στον περι­ορισμό της γραφειοκρατίας, αφού λόγω αποστάσεως στον αρχηγό θα φτάνουν τώρα λι­γότερα έγγραφα προς υπο­γραφή.

Όλα αυτά μπορεί για κάποιον μη ειδικό να ακούγονται εξωπραγματικά, αλλά για την οικογένεια του Στρα­τού είναι πολύ σημαντικά. Να σου δώσω δύο παραδείγμα­τα: Έως τώρα υπήρχαν 23 δι­αφορετικοί φορείς εντός του ΓΕΣ οι οποίοι ασχολούνταν με μεταθέσεις στελεχών δια­φόρων βαθμών και διαφορετικής προελεύσεως. Τώρα θα υπάρχει μία μόνο Διεύθυνση, που θα βγάζει τις μεταθέσεις για όλους, με ίδια, ενιαία κρι­τήρια και όχι με τα κριτήρια -νόμιμα πάντα, αλλά διαφο­ρετικά- που ίσχυαν για κάθε φορέα έως τώρα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι στον τομέα της επιχειρησιακής εκπαίδευ­σης. Πέρσι, είχαμε τη μεγά­λη διακλαδική άσκηση "Παρμενίων", που αποτελεί και την κορωνίδα των εκπαιδευ­τικών δραστηριοτήτων μας. Μία εβδομάδα μετά το πέρας της, η Διεύθυνση Διαβιβάσε­ων είχε προγραμματίσει τη δι­ενέργεια της μεγαλύτερης άσκησης των Διαβιβάσεων, "Ερμής”. Τώρα αυτό καταργείται. Η ενιαία Διεύθυνση Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης θα προγραμματίζει ασκήσεις με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων Όπλων-Σωμάτων, για να έχουμε και οικο­νομία μεγέθους και λιγότερη καταπόνηση του προσωπικού και ελάττωση των αναγκών για συντήρηση και ανταλλακτικά».

Ο ίδιος, απαντώντας στο ερώτημά μας για το αν η απομάκρυνση των Διευθύνσεων γίνεται για να αδειάσει χώρος και να έλθει στο κτίριο του ΓΕΣ η ΑΣΔΥΣ, όπως ανέ­φεραν σχετικά δημοσιεύματα, μας τόνισε: «Δεν υπάρχει κα­μία τέτοια περίπτωση. Η ΑΣΔΥΣ παραμένει εκεί που είναι. Η αναδιοργάνωση δεν γίνε­ται για χωροταξικούς λόγους, αλλά γιατί απαιτείται μια δομική αλλαγή, για τους προφα­νείς λόγους που σας προανέφερα».Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-lsblav@gmail.com

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-04/03/2017)

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,39,ΔΙΑΦΟΡΑ,16,ΔΙΕΘΝΗ,16,ΕΛΛΑΔΑ,29,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,593,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,22,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,9,
ltr
item
KRANOSGR: Ξεκίνησαν οι πρώτες αναδιαρθρώσεις στο ΓΕΣ με μετακινήσεις Διευθύνσεων του Επιτελείου
Ξεκίνησαν οι πρώτες αναδιαρθρώσεις στο ΓΕΣ με μετακινήσεις Διευθύνσεων του Επιτελείου
https://1.bp.blogspot.com/-cOSqW3hBZbo/WL1eETB-S_I/AAAAAAADUBM/RleyWcjCMYY2z2TnowWbQ3gQL62HfRApwCLcB/s640/allages_pentagwno_lektika_sl_040317.png
https://1.bp.blogspot.com/-cOSqW3hBZbo/WL1eETB-S_I/AAAAAAADUBM/RleyWcjCMYY2z2TnowWbQ3gQL62HfRApwCLcB/s72-c/allages_pentagwno_lektika_sl_040317.png
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/03/blog-post_70.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/03/blog-post_70.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy