Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν»
 Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
25 ΜΑΡΤΙΟΥ. Ἡμέρα ἔνδοξος. Διπλῆ ἑορτή, θρησκευτικὴ καὶ ἐθνική. Ὡς Ἕλληνες ἑορτάζουμε τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασι τῆς πατρίδος, ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑορτάζουμε τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου.
Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ δώσετε προσοχὴ στὴ λέξι ποὺ δίδει καὶ τὸ χρῶμα στὴ σημερινὴ ἑορτή. Εἶνε ἡ λέξις εὐαγγέλιο. Ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο ὠνομάστηκε καὶ ἡ ἑορτὴ Εὐαγγελισμός. Ἂς ἀναλύσουμε μὲ συντομία τὸ νόημά της.
* * *
Εὐαγγέλιο εἶνε λέξι τῆς ὡραίας καὶ ἀθανάτου ἑλληνικῆς γλώσσης. Εὐαγγέλιο σημαίνει «καλὴ εδησις», εδησις ποὺ μὲ ἀνυπομονησία περιμένει ὁ ἄνθρωπος, κι ὅταν τὴν ἀκούσῃ χαίρεται καὶ ἀμείβει ἐκεῖνον ποὺ πρῶτος τοῦ τὴν μεταδίδει. Εὐαγγέλιο λοιπὸν σον «καλὴ εδησις». Εὐαγγελισμὸς λέγεται ἡ μετάδοσι τῆς εἰδήσεως αὐτῆς, καὶ εὐαγγελιστὴς ἐκεῖνος ποὺ φέρνει τὴν εὐχάριστη εδησι.

Ποιές εἶνε εὐχάριστες εἰδήσεις, εὐαγγέλια; Ἐξαρτᾶται. Διότι ὅσοι εἶνε οἱ ἄνθρωποι, τόσοι πόθοι καὶ ἐπιθυμίες ὑπάρχουν στὶς καρδιές, τόσα εἶνε καὶ τὰ εὐαγγέλια. Νὰ σᾶς παρουσιάσω μερικὲς εὐχάριστες εἰδήσεις ποὺ περιμένουν οἱ ἄνθρωποι, ἀναλόγως τῆς καταστάσεως ποὺ βρίσκονται.
  Ἕνας λόγου χάριν εἶνε χρεωμένος, βουτηγμένος μέσα στὰ χρέη, καὶ τὸν κυνηγοῦν ἡ ἐφορία, ἡ τράπεζα, οἱ δανεισταί του. Ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα κινδυνεύει νὰ τὸν συλλάβῃ ἡ ἀστυνομία νὰ τὸν ῥίξῃ στὴ φυλακή, κι αὐτὸς κρύβεται. Ἐνῷ λοιπὸν δὲν ἔχει μιὰ δραχμὴ γιὰ νὰ ἐλαφρώσῃ τὸ χρέος του καὶ βρίσκεται σὲ δύσκολη θέσι, ξαφνικὰ παρουσιάζεται κάποιος φίλος του, πηγαίνει στὴν τράπεζα καὶ ἐξοφλεῖ ὅλο τὸ χρέος του. Ἔ, ἡ εἴδησις αὐτή, ὅτι βρέθηκε τέτοιος εὔσπλαχνος ἄνθρωπος, ἐὰν γιὰ μᾶς τοὺς ἄλλους ποὺ δὲν ἔχουμε χρέη εἶνε ἀδιάφορος, γι᾿ αὐτὸν ὅμως ποὺ εἶνε χρεωμένος, εἶνε χαρμόσυνος εδησις, εὐαγγέλιο.
  Ἰδού ἕνας ἄλλος· εἶνε στὴ φυλακή. Ἔχει καταδικασθῆ εἰς θάνατον, καὶ τρέμει ὅταν ἀκούῃ κλειδιὰ στὴν πόρτα τοῦ κελλιοῦ· περιμένει νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὸν τόπο τῆς ἐκτελέσεως. Ἀλλ᾿ ἐνῷ βρίσκεται σ᾿ αὐτὴ τὴ στενοχώρια, ἔρχεται ὁ δεσμοφύλακας καὶ τοῦ λέει· Σήμερα ὁ ἀνώτατος ἄρχων ὑπέγραψε διάταγμα χάριτος· σοῦ χαρίζει τὴ ζωή!… Αὐτὴ ἡ εδησις, ἐὰν γιὰ μᾶς ποὺ εμαστε ἔξω καὶ δὲν ἔχουμε καμμία ποινὴ εἶνε ἀδιάφορος, γι᾿ αὐτὸν τὸν κατάδικο εἶνε χαρᾶς εὐαγγέλιο.
  Κάποιος ἄλλος εἶνε ἐξόριστος σ᾿ ἕνα ξερονήσι. Δὲ᾿ μπορεῖ νὰ κάνῃ τίποτα. Μόνο πηγαίνει κάθε βράδυ κοντὰ στὴ θάλασσα, παίζει μὲ τὰ βότσαλα, ἀγναντεύει τὸ πέλαγος, καὶ τὰ δάκρυά του πέφτουν στὸ ἁλμυρὸ κῦμα. Ἕνα πρωῒ ὅμως ὁ τηλεγραφητὴς τοῦ ἀναγγέλλει· Ἦρθε τηλεγράφημα· εἶσαι ἐλεύθερος, αὔριο μπορεῖς ν᾿ ἀναχωρήσῃς!… Φαντάζεστε τὴ χαρά του; Μόνο ὅσοι ἔκαναν ἐξόριστοι καὶ ἀπομονωμένοι, μποροῦν νὰ τὸ καταλάβουν. Ἡ εδησις αὐτὴ εἶνε γι᾿ αὐτὸν εὐαγγέλιο.
  Κάποιος ἄλλος πάσχει ἀπὸ ἀσθένεια ἀνίατη, ποὺ ἐγὼ τὴ θεωρῶ κατάρα τῆς ἀνθρωπότητος, πληγὴ φαραώ. Οἱ γιατροὶ τοῦ δίνουν δύο – τρεῖς μέρες ζωή. Ἐὰν ὑποθέσουμε ὅτι στὸ διάστημα αὐτὸ ἀκουστῇ ἀπὸ τὸ ῥαδιόφωνο, ὅτι Ἀνακαλύφθηκε τὸ φάρμακο τοῦ καρκίνου!…, φαντάζεστε τί χαρὰ θὰ αἰσθανθῇ αὐτὸς καὶ τὸ σπίτι του; Γι᾿ αὐτὸν ἡ εδησις αὐτὴ θὰ εἶνε εὐαγγέλιο.

  Ἕνα παράδειγμα τώρα, ὄχι πλέον γιὰ ἄτομα ἀλλὰ γιὰ ὁλόκληρο ἔθνος, εἶνε τὸ γεγονὸς ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα. Τὸ ἔθνος μας ἔζησε τετρακόσα χρόνια σκλαβιά. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες, γονατιστοὶ στὰ ἐξωκκλήσια καὶ στὰ μοναστήρια, παρακαλοῦσαν τὴν Παναγία καὶ τὸ Χριστὸ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ. Ὅταν λοιπὸν ἦρθε ἡ ἅγια αὐτὴ μέρα, κι ἀκούστηκε ὅτι ἡ πατρίδα ἐλευθερώνεται, μπορεῖτε νὰ φανταστῆτε τὴ χαρά;…
  Ἀλλ᾿ ἂς δοῦμε τὸ θέμα ἀκόμα πλατύτερα. Τὴν ὥρα αὐτὴ ὄχι ἕνα ἔθνος ἀλλὰ ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ζῇ κάτω ἀπὸ μιὰ ἀπειλή. Πάνω κι ἀπ᾿ τοὺς οὐρανοξύστες τῆς Νέας Ὑόρκης, κι ἀπ᾿ τὸ Κρεμλῖνο, κι ἀπὸ τὸν Τάμεσι, κι ἀπ᾿ τὸ Σικάγο κι ἀπ᾿ τὴν Οὐάσιγκτων, πάνω ἀπ᾿ ὅλο τὸν κόσμο, εἶνε κρεμασμένο ἕνα σπαθί. Ἂν πέσῃ, οὐαὶ τῷ κόσμῳ – γῆς Μαδιάμ! Εἶνε ἐποχὴ ὄχι γιὰ βέλη καὶ καριοφίλια, ἀλλὰ ἡ ἐποχὴ ποὺ θὰ πέσουν οἱ φιάλες τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ ἐποχὴ τοῦ πυρηνικοῦ πολέμου. Ἐνῷ λοιπὸν αὐτὰ περιμένει ὁ κόσμος, γιά φανταστῆτε αὐτὲς τὶς μέρες τὰ ῥαδιόφωνα ν᾿ ἀνακοινώσουν· Προσοχὴ – προσοχή· τὰ μεγάλα ἔθνη ἀπεφάσισαν ν᾿ ἀφοπλισθοῦν, τὰ ὅπλα θὰ τὰ καταποντίσουν βαθειὰ στὴ θάλασσα, ὑπεγράφη εἰρήνη γιὰ χίλια χρόνια… Τί χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις! Εὐαγγέλιο γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.
Γιατί, ἀδελφοί μου, τὰ εἶπα ὅλα αὐτά; Γιὰ νὰ σᾶς δείξω, ὅτι τὸ εὐαγγέλιο εἶνε γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο ἀνάλογο τῶν ἀναγκῶν του, τῶν πόθων του καὶ τῆς κοσμοθεωρίας του. Εἰδήσεις εὐχάριστες ὑπάρχουν πολλές. Ἀλλὰ οἱ χαρές τους προέρχονται ἀπὸ γεγονότα μικρά. Εὐχάριστο γεγονὸς εἶνε ἡ ἐξόφλησι τοῦ χρέους, ἡ ἐπάνοδος ἀπὸ τὴν ἐξορία, τὸ διάταγμα τῆς χάριτος, ἡ θεραπεία μιᾶς ἀσθενείας, ἡ ἐλευθερία ἑνὸς ἔθνους, τὸ «παύσατε πῦρ» στὰ πεδία τῶν μαχῶν… Ἀλλὰ δὲ᾿ σᾶς εἶπα τίποτα. Ὦ ἀδελφοί μου, ἔφθασα στὴν οὐσία τοῦ θέματος. Ἂν δὲν τὸ καταλάβουμε αὐτό, μάταιες οἱ γιορτές μας, μάταια τὰ ψαλσίματα, μάταια ὅλα. Μέσα στὰ τόσα «εὐαγγέλια» τοῦ κόσμου, ἕνα εἶνε τὸ εὐαγγέλιο. Δὲν ὑπάρχει ἄλλο ὑπὸ τὸν οὐρανόν. Καὶ τὸ εὐαγγέλιο αὐτό, ὅπως μᾶς τὸ κηρύττει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ποιό εἶνε;
Πίσω ἀπὸ τὰ εὐχάριστα τοῦ κόσμου (τὴ ζωή, τὴν ὑγεία, τὸν πλοῦτο, τὸ γάμο, τὴ διασκέδασι…), βρίσκεται κάτι ποὺ ὅλα τὰ ἐκμηδενίζει· καὶ αὐτὸ εἶνε ὁ θάνατος. Καὶ πίσω ἀπὸ τὸ θάνατο εἶνε κάτι ἄλλο ἀκόμη πιὸ φοβερό, μιὰ ἄλλη συμφορά, ἀπ᾿ τὴν ὁποία προέρχονται ὅλες οἱ θλίψεις· καὶ αὐτὴ εἶνε ἡ ἁμαρτία. Ποιός λοιπὸν κατώρθωσε νὰ ἐκμηδενίσῃ τὸ θάνατο καὶ τὴν ἁμαρτία; Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ σήμερα ἔγινε καὶ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Νά γιατί ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶνε ἡμέρα τοῦ μεγαλυτέρου εὐαγγελίου. Εἶνε ἡ ἡμέρα ποὺ «Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε». Χαρᾶς εὐαγγέλια, διότι θὰ γεννηθῇ Ἐκεῖνος ποὺ θὰ νικήσῃ τὸ θάνατο καὶ τὴν ἁμαρτία. Ἐκεῖνος ποὺ εἶπε λόγια οὐράνια· λόγια, ποὺ κι ὁ πιὸ ἀπελπισμένος, ἂν τὰ δεχτῇ, τὸν κάνουν νὰ θέλῃ νὰ ζήσῃ· ἀλλὰ καὶ ὁ θεωρούμενος ὡς πιὸ εὐτυχής, ἂν τὰ δεχτῇ, θέλει νὰ φύγῃ καὶ νὰ πάῃ στοὺς οὐρανούς. Ναί, τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ εἶνε ἡ χαρμόσυνος εδησις τοῦ ἀγγέλου, ὅτι τὰ δεινὰ τῆς ἀνθρωπότητος παύουν, ὅτι χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο. Ναί, τὸ ἀληθινὸ εὐαγγέλιο εἶνε ἡ αἰώνιος χαρά.

* * *
Ἀδελφοί μου! Σᾶς ἐξήγησα τὴν ἔννοια τοῦ εὐαγγελίου καὶ τοῦ εὐαγγελισμοῦ. Ἐνσαρκοῦται ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Θεὸς Λόγος, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς ἁγίας Τριάδος. Ναί· ἀλλὰ τὸ εὐαγγέλιο αὐτό, ποὺ εἶνε κοινὸ γιὰ ὅλους, πρέπει νὰ γίνῃ καὶ προσωπικό. Ὡς ἀλήθεια καὶ ὡς περιεχόμενο, τὸ εὐαγγέλιο πρέπει νὰ μπῇ στὴν καρδιά μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὡς βιβλίο δὲν ἀρκεῖ νὰ τὸ ἔχουμε ἀργυρὸ καὶ χρυσὸ πάνω στὴν ἁγία τράπεζα ἢ ψηλὰ στὰ εἰκονίσματα. Ἄσε σήμερα καὶ παρελάσεις καὶ ὅλα τὰ ἄλλα. Κάθησε στὸ σπίτι, πάρε τὸ Εὐαγγέλιο στὰ χέρια σου καὶ μελέτησε. Ἔτσι θὰ γίνῃ καὶ προσωπικό. Καὶ ἂν μπορῇς, πὲς μπροστὰ στὸν Ἐσταυρωμένο τὰ λόγια αὐτά·
Ἐγώ, Κύριε, ὄχι ἄλλος, εἶμαι ὁ χρεώστης, καὶ σὺ ἐκεῖνος ποὺ ἐξοφλεῖ τὸ χρέος μου. Ἐγὼ εἶμαι ὁ θανατοποινίτης, καὶ σὺ ὑπέγραψες τὸ διάταγμα τῆς ἀμνηστείας μου. Ἐγὼ εἶμαι ὁ ἐξόριστος ἀπὸ τὴν πατρίδα· καὶ σὺ μὲ ἐπανέφερες σ᾿ αὐτήν. Ἐγὼ ὁ καρκινοπαθής, καὶ σὺ μοῦ δίνεις τὸ φάρμακο· ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλός, καὶ σὺ ὁ Σωτήρας μου· ἐγὼ τὸ ἀπολωλός, καὶ σὺ ὁ ποιμὴν ὁ καλός…
Ἔτσι νὰ τὸ αἰσθανθοῦμε, ἀδελφοί μου, τὸ εὐαγγέλιο. Νὰ τὸ αἰσθανθῇ καὶ ὁ μικρὸς καὶ ὁ μεγάλος. Νὰ μπῇ στὸ σπίτι καὶ στὴν καρδιά μας, νὰ μπῇ στὰ σχολεῖα, στοὺς στρατῶνες, στὰ ἐργοστάσια, στὰ δικαστήρια ―ὄχι γιὰ νὰ τὸ παλαμίζουμε―, στὶς στεριὲς καὶ στὶς θάλασσες, παντοῦ, ἀπὸ τὶς καλύβες μέχρι τὰ ἀνάκτορα. Νὰ μὴν ὑπάρχῃ ψυχὴ ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ τὸ Εὐαγγέλιο. Νὰ μπῇ μέσα στὶς φλέβες μας, στὸ αἷμα μας, στὶς ἶνες μας. Κι ὅταν τὸ Εὐαγγέλιο γίνῃ ἡ ζωή μας, ὁ ἥλιος καὶ τὸ φῶς, τὸ φάρμακό μας, ὅταν γίνῃ ὁ ἄξονας τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου, ὤ, τότε «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην, αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν».
† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,39,ΔΙΑΦΟΡΑ,16,ΔΙΕΘΝΗ,16,ΕΛΛΑΔΑ,30,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,599,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,22,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,9,
ltr
item
KRANOSGR: «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν»
«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν»
https://3.bp.blogspot.com/-HH3TUZpufsE/WNYb_wDnEaI/AAAAAAADV2c/GWVkepabG_A0XGzvQPHzliWrWu3lZZNTwCLcB/s640/9ac8279e-e0f2-4ea8-ae04-c5f4eaf8565b_DCE.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-HH3TUZpufsE/WNYb_wDnEaI/AAAAAAADV2c/GWVkepabG_A0XGzvQPHzliWrWu3lZZNTwCLcB/s72-c/9ac8279e-e0f2-4ea8-ae04-c5f4eaf8565b_DCE.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/03/blog-post_387.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/03/blog-post_387.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy