Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣ-ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ

Στο πλαίσιο συνεργασιών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Μετοχικό Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ). Στη συνάντηση συμμετείχαν από το ΜΤΣ ο Πρόεδρος Αντγος εα Χαρίλαος Μπουκοβάλας, ο Γενικός  Διευθυντής Ταξχος Ιωάννης Αζναουρίδης και η Λγος (Ο) Ευρώπη Λαφαζανίδου από τον ΕΚΟΕΜΣ. Από πλευράς ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος και ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Σχης εα Δημήτριος Ταραντίλης. Για την διευκόλυνση της συνάντησης, η ΠΟΣ είχε αποστείλει έγκαιρα σχετικό υπόμνημα-ερωτηματολόγιο.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για θέματα που σχετίζονται με το ΜΤΣ και είτε έχουν αναδειχθεί από την Ομοσπονδία, όπως στη συζήτηση για το ασφαλιστικό στη Βουλή είτε έχουν τεθεί σε συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας, με κύριο θέμα την αφαίρεση πόρων από τα έσοδα του ΜΤΣ λόγω του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν.4387/2016. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν, στη βάση του προαναφερθέντος υπομνήματος-ερωτηματολογίου και δόθηκαν σχετικές απαντήσεις, φαίνονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας ανακοίνωσης.
Αναφορικά με το μέρισμα, που ενδιαφέρει όπως είναι φυσικό, το σύνολο των αποστράτων συναδέλφων, η πρόταση του ΔΣ/ΜΤΣ είναι να διατηρηθεί ως έχει και για το 1ο τρίμηνο του 2017. Η ΠΟΣ, εξέφρασε τη διαφωνία της και διατύπωσε την άποψη ότι είναι εφικτή μια αύξηση της τάξης τουλάχιστον 12-14%, για τους παρακάτω λόγους:
Ø Ολοκληρώθηκε η δημιουργία αποθεµατικού σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4146/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ίσχυσε µε το άρθρο 5 του Ν.4284/2014, γεγονός που επιτρέπει πλέον τη μετάπτωση στο προβλεπόμενο με τον ΑΝ 559/1937 (ΦΕΚ Α' 107), καθεστώς διανομής μερίσματος. Η δημιουργία αποθέματος, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία απέδωσε περί τα 86 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν στο ύψος περίπου του ετήσιου διανεμομένου μερίσματος (93,57 εκατ. ευρώ).
Ø Στον ΑΝ 559/1937 (ΦΕΚ Α' 107), περιγράφεται η διαδικασία διανομής μερίσματος. Είναι αυτονόητο ότι επειδή το εφαρμοζόμενο σύστημα είναι το αναδιανεμητικό, η τιμή μεριδίου δεν παραμένει σταθερή, αλλά αυξομειώνεται, ανάλογα με τα έσοδα του προηγουμένου έτους.
Ø Από 1/1/2017 παύει η υποχρέωση παρακράτησης των 20.000.000 ευρώ από τα ετήσια έσοδα για τη δημιουργία αποθέματος (Ν.4284/2014). Η υποχρέωση αυτή είχε επιφέρει δύο μειώσεις στο μέρισμα του ΜΤΣ, ήτοι κατά 9% για το 2013 και κατά 4,1% για το 2014. Πρακτικά το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο προς διανομή ως «έσοδο».
Ø Με τα σημερινά δεδομένα της τιμής μεριδίου, οι χρηματοδοτικές ανάγκες για μέρισμα ανέρχονται στα 93,57 εκατ. ευρώ. Η διαφορά, τού προς διανομή ποσού (για το 2017 υπολογίζεται στα 180 εκατ. περίπου) και του ήδη διανεμομένου (93,57 εκατ.), δύναται να επιμερισθεί σε ετήσια βάση για αύξηση του μερίσματος και μέρος αυτού να καλύψει τις απώλειες λόγω κατάργησης των «κοινωνικών πόρων». Η τήρηση αποθέματος θα εξακολουθήσει να υπάρχει, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Ø Η δημιουργία και διατήρηση μεγάλου αποθέματος για μελλοντικές ανάγκες, θα είχε λογικό υπόβαθρο σε άλλη περίοδο. Στην παρούσα φάση όμως, που τα αποθέματα των Ταμείων «υφαρπάζονται» ή λεηλατούνται, κρίνεται πολύ επισφαλής!!
Ø Το μέρισμα του ΜΤΣ εδώ και χρόνια είναι το χαμηλότερο, όχι μόνο μεταξύ των Μετοχικών Ταμείων των άλλων Κλάδων, αλλά και όλων των άλλων επικουρικών, ακόμη και μετά τις μειώσεις που αυτά έχουν υποστεί !!!
Ø Για την πρόταση της ΠΟΣ, έχει ληφθεί υπόψη η κατάργηση των λεγόμενων «κοινωνικών πόρων» που περιελήφθη στο άρθρο 47 του Ν.4387/2016, όπως έχει αναδείξει η ΠΟΣ από τον Απρίλιο του 2016.
Εκτιμάται ότι στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία με τις αλλεπάλληλες περικοπές, αλλά κυρίως με την τεράστια αύξηση της φορολογίας φυσικών προσώπων και των έμμεσων φόρων, απαιτείται η έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς τα εα Στελέχη. Ενέργεια που δεν απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη άλλων υπουργείων.
Επίσης η ΠΟΣ διατύπωσε τη διαφωνία της για την μείωση του αριθμού μεριδίων του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΣ σε συγκεκριμένους βαθμούς, που προκάλεσε μείωση του καταβαλλομένου ποσού βοηθήματος. Η απάντηση από τον ΕΚΟΕΜΣ, κατά την άποψη της Ομοσπονδίας,  ΔΕΝ τεκμηριώνει την αιτιολογία, για μια ακόμη μείωση !  Η ΠΟΣ επιφυλάσσεται για τη διεκδίκηση αποκατάστασης του ύψους του βοηθήματος στους συγκεκριμένους βαθμούς που υπέστησαν μείωση.

                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο  ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                                                                                                                
   Νικολόπουλος Βασίλειος                                                      Ταραντίλης Δημήτριος
         Ταξίαρχος  εα                                                                       Συνταγματάρχης  εα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α»
Υπόμνημα-Ερωτηματολόγιο-Απαντήσεις


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α»
στο υπ’ αριθ.’ 1/2017/ΠΟΣ


Υπόμνημα-Ερωτηματολόγιο-Απαντήσεις
            Σε τι ενέργειες έχει προβεί  το ΜΤΣ μετά την εφαρμογή των άρθρων 47 & 49 του Ν.4387/2016; Πόσο έχει  κοστολογηθεί ΕΤΗΣΙΑ η απώλεια εσόδων από την παραπάνω ρύθμιση.
            Το ΜΤΣ ενημέρωσε τη ΓΔΟΣΥ ότι τυχόν κατάργηση των κρατήσεων των δαπανών θα πλήξει τον δεύτερο σε δυναμικότητα πόρο του, αποστερώντας το ταμείο από έσοδα της τάξεως 10-15 εκ. ευρώ ετησίως. Το άρθρο 49 δεν αφορά έσοδα του ΜΤΣ.
            Ποια η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ; Ανάλυση της αποδοτικότητας του. Σχέδιο αξιοποίησης της υπάρχει; Ποια τα ετήσια έσοδα; Ποιο το μηνιαίο μίσθωμα όσων ενοικιάζονται με βάση τον πίνακα που φαίνονται τα κτίρια στην Αττική; Υπάρχουν κτίρια εκτός Αττικής;
            Αντικειμενική αξία: 384.732.412,05. Εύλογη αξία: 481.674.120,34. Η περιουσία αντιμετωπίζει αποδοτικότητα της τάξεως του 2,49% λόγω εκμετάλλευσης του Κεντρικού Μεγάρου. Αν και σημαντικό μέρος της ακίνητης περιουσίας εξακολουθεί να παραμένει ανεκμετάλλευτο λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Ετήσια έσοδα της περιουσίας ανέρχονται περίπου στα 12 εκ. ευρώ. Όλα τα ακίνητα του ΜΤΣ βρίσκονται εντός της Αττικής.
Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές και η τήρηση του χαρτοφυλακίου του ΜΤΣ σε ποιον έχουν ανατεθεί; Ποια η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, σε ευρώ (σήμερα).
Το χαρτοφυλάκιο του ΜΤΣ αποτελείται από μετοχές Τραπεζών, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Motor Oil με αξία κτήσης 5.834.336,50 και αξία κλεισίματος 2.058.254,95 και αμοιβαίο κεφάλαιο ALPHA trust με αξία κτήσης 880.441,00 και τρέχουσα αξία 652.751,81 ευρώ.  Θεματοφύλακας είναι η Eurobank.
Ποιες οι ετήσιες εισφορές και οι «κοινωνικοί πόροι» κατά κατηγορία μερισματούχων;
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Έτη
      2012
     2013
       2014
      2015
Εισφορές
51.847.154
48.777.196
46.731.862
48.843.320
Κοινωνικοί Πόροι
16.183.164
16.450.792
17.863.231
10.088.308
Σύνολο
68.030.318
65.227.988
64.595.093
58.931.628
Μερισματούχοι
24.139
23.804
           25.424
25.652

ΕΛ.ΑΣ
Έτη
2012
2013
2014
2015
Εισφορές
31.906.883
34.781.187
30.430.765
34.034.641
Κοινωνικοί Πόροι
8.125.434
5.768.147
8.850.550
3.408.921
Σύνολο
40.032.317
40.549.334
39.281.315
37.443.562
Μερισματούχοι
41.606
40.661
40.700
40.675
Ποια η κατάσταση για τα ΒΟΕΑ;  Δημιουργήθηκε ξεχωριστός λογαριασμός ΒΟΕΑ;  Πως λειτουργεί σήμερα το τμήμα για το ΒΟΕΑ;  Ποια τα ετήσια έσοδα υπέρ ΒΟΕΑ; Υπάρχουν άλλες πηγές εσόδων για ΒΟΕΑ;
            Στις 16/1/2017 θα καταβληθεί το Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ στα τέκνα που δικαιούνται ΒΟΕΑ. Η δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού για το ΒΟΕΑ παρέλκει, αφού προτού μοιραστεί μέρισμα από τα Αποτελέσματα Χρήσης, αφαιρούνται όλες οι ληξιπρόθεσμες προς τρίτους υποχρεώσεις και μαζί με αυτές και το ΒΟΕΑ.  Σήμερα λειτουργεί στο ΜΤΣ το Τμήμα Ειδικών Παροχών που χορηγεί ΒΟΕA και Β.Θ. Τα ετήσια έσοδα υπέρ ΒΟΕΑ ανέρχονται στα 25.152.036 ευρώ (τιμές 2015) και ως πηγές εσόδων ΒΟΕΑ θεωρούνται όλες οι πηγές εσόδων του ΜΤΣ.Τι εξέλιξη υπάρχει για το «ΑΤΤΙΚΑ»; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ενοικίου;
Τον Απρίλιο 2017 έχει προσδιορισθεί δικάσιμος, για τον καθορισμό αρμοδιότητας εκδίκασης της αγωγής  της κοινοπραξίας PICAR Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ Μ.Τ.Σ. κατά του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).
Το χρονοδιάγραμμα παραχώρησης διαχείρισης management με τα αντίστοιχα ανταλλάγματα έχει ως κατωτέρω:

ΕΤΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ
1/1/2000-31/12/2000
2.000.000.000δρχ
1/1/2001-31/12/2001
2.080.000.000δρχ
1/1/2002-31/12/2002
6.348.349,23€
1/1/2003-31/12/2003
6.602.283,20€
1/1/2004-31/12/2004
6.866.374,53€
1/1/2005-31/12/2005
7.141.029,51€
1/1/2006-31/12/2006
7.426.670,69€
1/1/2007-31/12/2007
7.723.737,51€
1/1/2008-31/12/2008
8.032.687,02€
1/1/2009-31/12/2009
8.353.994,50€
1/1/2010-28/2/2011
9.746.326,92€
1/3/2011-29/2/2012
8.804.108,58€
1/3/2012-28/2/2013
9.156.272,93€
1/3/2013-28/2/2014
9.522.523,84€
1/3/2014-28/2/2015
9.903.424,80€
1/3/2015-29/2/2016
10.299.561,79€
1/3/2016-28/2/2017
26.412.325,75€
1/3/2017-28/2/2018
27.468.818,78€
1/3/2018-28/2/2019
28.567.571,53€
1/3/2019-29/2/2020
29.710.274,39€
1/3/2020-28/2/2021
30.898.685,37€
1/3/2021-28/2/2022
32.134.632,79€
1/3/2022-28/2/2023
33.420.018,10€
1/3/2023-29/2/2024
34.756.818,82€
1/3/2024-28/2/2025
36.147.091,57€
1/3/2025-28/2/2026
37.592.975,24€
1/3/2026-28/2/2027
37.592.975,24€

Η  ΠΟΣ  υπενθυμίζει ότι με την αγωγή της η PICAR διεκδικεί:
·  Το δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, όποτε αυτή το κρίνει και να μην οφείλονται τα ποσά των εγγυητικών επιστολών.
·  Να αναγνωρισθεί μείωση σε 35% των συμβατικών υποχρεώσεων μισθώματος επί του ήδη μειωμένου κατά 20% (δηλαδή συνολική μείωση 48%). 
·  Να αναγνωρισθεί η ακυρότητα αναπροσαρμογής του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος κατά 156,44% το έτος 2016.
·  Μείωση κατά 35% των εγγυητικών επιστολών.

Ο ΕΚΟΕΜΣ προέβη στην μείωση των μεριδίων όσων δικαιούνται βοηθήματος Α/ΓΕΣ και Αντγου με πολλά χρόνια. Ποια ήταν η λογική αυτής της ρύθμισης; Ποιος την εισηγήθηκε; Την γνώριζαν τα όργανα του ΕΚΟΕΜΣ (ΔΕ , Τριμελής κλπ);

                        Η οικονομική παροχή του ΕΚΟΕΜΣ  συστάθηκε με σκοπό την ενίσχυση του μερίσματος που ελάμβαναν οι μερισματούχοι του ΜΤΣ. Έχοντας συμπληρωματικό χαρακτήρα το ΕΚΟΕΜΣ ο κάθε μερισματούχος θα έπρεπε να ενισχύεται αναλογικά των μεριδίων του στο ΜΤΣ. Αρχικά επιχειρήθηκε πλήρης διαχωρισμός του τρόπου καθορισμού της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ από το αντίστοιχο του μερίσματος και η διασύνδεση αυτού με τον καθορισμό της σύνταξης. Ο εν λόγω τρόπος όμως στερείτο επαρκούς νομικής βάσης αφού ο ΕΚΟΕΜΣ είναι κλάδος χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Ο μέχρι πρότινος υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έχει οδηγήσει σε ατέρμονη διαδικασία απαντήσεων σε διαμαρτυρίες, προσφυγές και άλλου είδους προβλημάτων. Με την υφιστάμενη ρύθμιση υπήρξε μια λογική αντιστοίχηση της οικονομικής ενίσχυσης με τα μερίσματα, γεγονός που ωφέλησε  τους περισσότερους δικαιούχους και απάλλαξε το ταμείο από υψηλό διοικητικό κόστος. Στην εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας συνηγόρησαν όλα τα εμπλεκόμενα κλιμάκια διοίκησης.


                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο  ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                                                                                                                  
   Νικολόπουλος Βασίλειος                                                         Ταραντίλης Δημήτριος
         Ταξίαρχος  εα                                                                        Συνταγματάρχης  εα


COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,37,ΔΙΑΦΟΡΑ,16,ΔΙΕΘΝΗ,16,ΕΛΛΑΔΑ,29,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,571,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,22,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,9,
ltr
item
KRANOSGR: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣ-ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣ-ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ
https://img1.blogblog.com/img/video_object.png
https://2.bp.blogspot.com/-WNT5u2zYOIs/WHiAWQVguHI/AAAAAAADOA4/6vOGaq2zrA03cY0lD37A9364xXhiXmrXwCLcB/s72-c/111.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/01/blog-post_98.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/01/blog-post_98.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy