Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Επιστολή Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ στό νέο πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων

Εθελοντών Μακράς Θητείας
Αναγεννήσεως 184
ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα
www.emth.gr
Ορεστιάδα 14 Ιουλίου.2017


ΠΡΟΣ
            Τον κ.Πρόεδρο Δ.Σ Μ.Τ.Σ
          ε.α Ταξχο κ.Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε


   Θα θέλαμε  να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας, στη θέση του Προέδρου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού  και να σας ευχηθούμε ολόψυχα, υγεία και καλή δύναμη για το δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας θα βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Θα θέλαμε κ.Πρόεδρε να σας κάνουμε γνωστό το παρακάτω πρόβλημα που απασχολεί τους Εθελοντές Μακράς Θητείας ,ώστε να φροντίσετε για την επίλυση αυτής της αδικίας που συντελείται εις βάρος των Εθελοντών Μακράς Θητείας.

    Οι  Εθελοντές Μακράς Θητείας , είχαμε καταταχθεί αρχικά ως Ο.Π.Υ και ακολούθως ως Εθελοντές μακράς θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την 31-12-1992 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 1513/1985, οι αποδοχές που λαμβάναμε υπόκειντο στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονταν για τους μόνιμους υπαξιωματικούς στή διάθεσή σας όλα τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα όπου εμφαίνεται ότι είχαμε τις προβλεπόμενες  κρατήσεις υπερ ΜΤΣ παράλληλα με τις κρατήσεις ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ)Με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 2936/2001, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3257/2004, κατέστημεν μέτοχοι μεταξύ άλλων των Μετοχικών Ταμείων, ενώ ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη μας μέχρι την δημοσίευση του ως άνω νόμου αναγνωρίστηκε ως χρόνος μετοχικής σχέσης χωρίς καμία καταβολή πρόσθετης κράτησης

   Από της κατάταξης μας έως και την αποστρατεία μας παρακρατείτο από τον μισθό μας (βασικός μισθός, ευδοκίμου παραμονής, πολυετούς υπηρεσίας και εξομάλυνσης) η κράτηση 4% σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν.δ 398/1974 και 15 παρ. 1 του ν. 1515/1985, όμοια της αντίστοιχης κράτησης στην οποία υπόκειντο η μισθοδοσία των υπαξιωματικών των παραγωγικών σχολών Δυνάμει δε της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3257/2004, ο χρόνος κατά τον οποίο ασφαλιζόμασταν ως προς την κύρια και την επικουρική μας σύνταξη στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ αντίστοιχα, θεωρήθηκε χρόνος μετοχικής σχέσης και προς τούτο, κατά την συνταξιοδότηση μας, λάβαμε μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία, που αντιστοιχούσε στο σύνολο της στρατιωτικής μας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του ως άνω αρχικού διαστήματος (ως Ο.Π.Υ ή Ε.Π.Υ).

     Επισημαίνουμε ότι μέχρι την κατάταξη μας ως Ε.Μ.Θ, οι αποδοχές μας υπόκειντο σε κρατήσεις υπέρ κύριας και επικουρικής συντάξεως στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ και ΕΤΕΑΜ, συνολικού ποσοστού 14,25% και 6% αντίστοιχα. Κατόπιν της δημοσίευσης του άρθρου 21 παρ. 1 και 4 του ν. 3865/2010, προβλέφθηκε η αναγνώριση του χρόνου που χώρισε στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ των ΕΜΘ, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο και η  μεταφορά στο Δημόσιο των αντίστοιχων εισφορών που έχουν καταβληθεί για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η συνταξιοδότηση μας δεν ελάμβανε χώρα με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, αλλά με πράξη αναγνώρισης του χρόνου που διανύθηκε στο ΙΚΑ και μεταφοράς των εισφορών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μας ως Ο.Π.Υ, στο Γ.Λ.Κ., όπως και πράγματι συνέβη.

     Πλην όμως, ενώ οι εισφορές για την κύρια σύνταξη αποδόθηκαν στο Γ.Λ.Κ, και μας καταβλήθηκε «ενιαία» κύρια σύνταξη (και όχι με βάση την διαδοχική ασφάλιση», οι αντίστοιχες εισφορές υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ), μεταφέρθηκαν υπέρ των Μετοχικών Ταμείων μας με την 27135/0092 οδηγία του ΓΛΚ της 16 Φεβρ.2011, χωρίς να μας αποδοθούν, είτε με την μορφή της επιστροφής αυτών, είτε με τη μορφή ενδεχομένως κάποιου πρόσθετου μερίσματος. Τούτο διότι, ήδη όλοι εμείς είχαμε καταστεί μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων, με τις διατάξεις του ν. 2936/2001 και κυρίως ήδη από την αρχή της στρατιωτικής μας θητείας, καταβάλλαμε τις προβλεπόμενες από το νόμο εισφορές προς τα Μετοχικά Ταμεία και ως εκ τούτου, είχαμε εκπληρώσει τις «ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις» ως προς το μέρισμα που επρόκειτο να λάβουμε.

     Καθίσταται δηλαδή σαφές, ότι η μεταφορά των εισφορών μας, επί πενταετίας, του κλάδου ΕΤΕΑΜ προς τα Μετοχικά Ταμεία, παρόλο που τα Μετοχικά Ταμεία ΔΕΝ προσφέρουν επικουρική σύνταξη αλλά μερίσματα τα οποία επ’ουδενί δεν είναι επικουρική σύνταξη, ουδόλως έχουν έως σήμερα χρησιμοποιηθεί, προς όφελος μας ή μας έχουν αποδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα Μετοχικά Ταμεία, χωρίς να έχουν συμβάλει ουδόλως στην διαμόρφωση του μερίσματος μας ή στην αύξηση αυτού.

     Επισημαίνουμε δε ότι όπως χαρακτηριστικά, αναφέρει η αριθμ. 29/19.4.2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ, σε περίπτωση μόνο, που ο χρόνος ασφάλισης μας στο ΕΤΕΑΜ, έχει υπολογιστεί ως συντάξιμος στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης από τα Μετοχικά Ταμεία, τότε μόνο δεν αναζητούνται οι εισφορές. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος χρόνος ασφάλισης μας στο ΕΤΕΑΜ, ελήφθη υπόψη από τα Μετοχικά Ταμεία, όχι στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης, αλλά με βάση την πραγματική μετοχική σχέση που έχουμε δυνάμει των διατάξεων αρχικά του ν. 1513/1985 και ακολούθως  του ν. 2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3257/2004.
   Συνεπώς, δεν προκύπτει από καμία διάταξη νόμου, ο λόγος για τον οποίο πρέπει οι συγκεκριμένες αποδοθείσες εισφορές μας, να εξακολουθούν να βρίσκονται στα Μετοχικά Ταμεία  και να μην μας αποδίδονται, αφού δεν «χρησίμευσαν» στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης.    

     Για τους ως άνω λόγους και κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε θερμά, όπως μας αποδοθούν-επιστραφούν οι  ασφαλιστικές εισφορές που έχουμε καταβάλλει υπέρ του ΕΤΕΑΜ (επικουρική ασφάλιση), δεδομένου ότι αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη για τον κανονισμό του μερίσματος μας από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού .

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,14,ΔΙΑΦΟΡΑ,9,ΔΙΕΘΝΗ,6,ΕΛΛΑΔΑ,11,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,254,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,14,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,4,
ltr
item
KRANOSGR: Επιστολή Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ στό νέο πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Επιστολή Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ στό νέο πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
https://3.bp.blogspot.com/---OYT8PTKz0/WWnVZ25Vq7I/AAAAAAADh4o/KOgetvI3ldQMvkrIVoi_Ksz3hayvdbITACLcBGAs/s640/IMG_20161007_124627_001.jpg
https://3.bp.blogspot.com/---OYT8PTKz0/WWnVZ25Vq7I/AAAAAAADh4o/KOgetvI3ldQMvkrIVoi_Ksz3hayvdbITACLcBGAs/s72-c/IMG_20161007_124627_001.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/07/blog-post_441.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/07/blog-post_441.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy