Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Από το σύνολο (565.671) του Δημοσίου: 78.506 (14%) είναι στρατιωτικοί και 67.784 (12%) στελέχη ΣΑΡεκόρ προσλήψεων έναντι αποχωρήσεων στο Δημόσιο το 2016

Η χρονιά με τις λιγότερες αποχωρήσεις και τις περισσότερες προσλήψεις στο Δημόσιο την τελευταία τετραετία ήταν το 2016, σύμφωνα με μελέτη του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης την οποία παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η «Κ».

Τα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτουν από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των στοιχείων που αναρτήθηκαν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου και η επεξεργασία τους έγινε από τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2016 καταγράφηκαν 9.810 αποχωρήσεις, έναντι 15.925 αποχωρήσεων το 2015, 28.469 αποχωρήσεων το 2014, 32.072 το 2013 και 29.982 αποχωρήσεων το 2012.

Αντίστοιχα, το 2016 έγιναν 8.211 προσλήψεις έναντι 4.437 προσλήψεων το 2015, 5.349 το 2014 και 2.170 προσλήψεων το 2013.

Ως προς τις προσλήψεις του 2016, στη μελέτη του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διευκρινίζεται ότι από τις 8.211, οι 1.927 προσλήψεις εξαιρούνται από τον περιορισμό των προσλήψεων για το 2016 (1 πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις), καθώς αφορούν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ και προσλήψεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσληφθέντων και των αποχωρησάντων, οι περισσότερες αποχωρήσεις για το 2016 σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο (1.424). Όπως διευκρινίζεται στη μελέτη, σημαντικός αριθμός αποχωρήσεων σημειώθηκε επίσης τον Απρίλιο του 2014 λόγω διαθεσιμότητας και τον Ιούνιο του ίδιου έτους λόγω των αποχωρήσεων των εκπαιδευτικών (είχε γίνει αλλαγή θεσμικού πλαισίου και οι αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών γίνονταν με τη λήξη του σχολικού έτους).

Για το 2016, το 38,6% των υπαλλήλων που αποχώρησαν ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι περισσότερες αποχωρήσεις, το 24%, αφορούσαν υπαλλήλους μεταξύ 55 και 60 ετών και το 21% υπαλλήλους ηλικίας μεταξύ 60 και 65 ετών.

Όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση της μέσης ηλικίας αποχώρησης από το Δημόσιο. Για το 2016 η μέση ηλικία αποχώρησης διαμορφώθηκε στα 56 έτη. Το 2015, η μέση ηλικία αποχώρησης ήταν τα 54,8 έτη και το 2014 τα 55,3 έτη.

Από τις 9.810 αποχωρήσεις, οι 7.709 οφείλονται σε παραίτηση και παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης, ενώ 1.001 οφείλονται σε απόλυση και απόταξη.

«Απόλυση-απόταξη»

Όπως διευκρινίζεται, η κατηγορία «απόλυση-απόταξη» αφορά τις εξής περιπτώσεις: απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα, απόλυση λόγω ακαταλληλότητας, απόλυση λόγω ανάκλησης διορισμού, απόλυση λόγω της επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης, απόλυση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας, απόταξη, αυτεπάγγελτη αποστρατεία με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης και απόλυση λόγω απορριπτικής δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, οι περισσότερες αποχωρήσεις για το 2016 έγιναν στο υπουργείο Παιδείας (25,10% επί συνόλου) και τους ΟΤΑ (20,19%).

Ως προς τις προσλήψεις, το 2016, οι περισσότερες σημειώθηκαν τον Νοέμβριο (1.347 από τις συνολικά 8.211). Από τον συνολικό αριθμό προσλήψεων, το 24,9% των προσληφθέντων ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ το 25,8% ήταν προσωπικό ειδικών θέσεων, δηλαδή υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας και στρατιωτικοί. Ως προς τα ηλικιακά τους χαρακτηριστικά, η πλειονότητα των νεοπροσληφθέντων ήταν κάτω των 25 ετών (1.606) και μεταξύ 35 και 40 ετών (1.387). Το 28,44% των προσλήψεων έγινε στους ΟΤΑ και το 22,35% αφορούσε προσλήψεις στο υπουργείο Υγείας.

Μείωση προσωπικού κατά 18% σε έξι χρόνια

Σε τέσσερα υπουργεία, Εσωτερικών (Αστυνομία), Άμυνας, Παιδείας και Υγείας απασχολείται το 70% του προσωπικού του δημοσίου τομέα σύμφωνα με τη μελέτη του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ ακόμα ένα 15% απασχολείται στους ΟΤΑ.

Στις 31.12.2016 το σύνολο του τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο ήταν 565.671 υπάλληλοι, έναντι 566.913 υπαλλήλων στις 31.12.2015, ενώ στην αντίστοιχη ημερομηνία του 2009 το Δημόσιο απασχολούσε 692.907 υπαλλήλους. Συνολικά, την τελευταία εξαετία (2009-2016) ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε κατά 127.236 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18%.

Όπως προκύπτει από τη συγκριτική ανάλυση των στοιχείων, τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι μεγαλύτερες μειώσεις σε προσωπικό καταγράφονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (-21%) και στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών (-18%), ενώ συνολική αύξηση 22% στην τελευταία 4ετία σημειώνει το προσωπικό που εργάζεται σε κυβερνητικούς και πολιτειακούς φορείς. Από 98 άτομα που απασχολούντο το 2012, αυξήθηκαν σε 120 το 2016.

Από τους συνολικά 565.671 δημοσίους υπαλλήλους το πολιτικό προσωπικό είναι 195.575 άτομα. Το 62,4% του συνόλου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης (352.969 άτομα) είναι ιατροί και νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, μέλη ΔΕΠ, ένστολοι και κληρικοί. Σε ειδικότερη ανάλυση, 78.506 είναι στρατιωτικοί και 67.784 είναι στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας. Σε αντίστοιχη μελέτη που είχε εκπονήσει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την περίοδο 2012-2015, το πολιτικό προσωπικό ήταν 194.430 άτομα. Ομοίως, όπως και για το παρόν έτος, η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων (61%) απασχολούντο σε τομείς των υπουργείων Παιδείας, Υγείας, ήταν ένστολοι και κληρικοί.

Η πλειονότητα του προσωπικού είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συνεπώς κατέχουν τουλάχιστον ένα πτυχίο (225.086 υπάλληλοι), ενώ σε ειδικές θέσεις (σώματα ασφαλείας και στρατιωτικοί) υπηρετούν 145.048 άτομα. Για τα έτη 2012-2015, το 39,86% των απασχολουμένων ήταν επίσης απόφοιτοι πανεπιστημίου, ενώ υψηλό ήταν και τότε το ποσοστό των υπαλλήλων ειδικών θέσεων που ανερχόταν στο 24,27%.

Ως προς τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, ο μέσος όρος ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνεται στα 45,3 έτη έναντι 43,1 ετών που ήταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η αύξηση, δεδομένου του χρονικού διαστήματος που χρησιμοποιείται συγκριτικά, είναι μεγάλη και καταδεικνύει εν ολίγοις ότι το προσωπικό που εργάζεται στον δημόσιο τομέα «γερνάει».

Από το σύνολο του τακτικού προσωπικού, το 53% είναι γυναίκες και το 47% είναι άνδρες. Το 38,7% του προσωπικού απασχολείται στην Αττική και συγκεκριμένα στην Αθήνα, ενώ 14,1% του προσωπικού εργάζεται σε υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ως προς την εκπαιδευτική τους κατάρτιση, το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων καταγράφεται στο υπουργείο Παιδείας (91,52% των υπαλλήλων είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενός πτυχίου), στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (78,29%) και στις Ανεξάρτητες Αρχές (74,79%).

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 14/07/2017 – ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ)

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,14,ΔΙΑΦΟΡΑ,8,ΔΙΕΘΝΗ,5,ΕΛΛΑΔΑ,10,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,191,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,9,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,2,
ltr
item
KRANOSGR: Από το σύνολο (565.671) του Δημοσίου: 78.506 (14%) είναι στρατιωτικοί και 67.784 (12%) στελέχη ΣΑ
Από το σύνολο (565.671) του Δημοσίου: 78.506 (14%) είναι στρατιωτικοί και 67.784 (12%) στελέχη ΣΑ
https://2.bp.blogspot.com/-eRZfbwQon-Y/WWnkqZUTAyI/AAAAAAADh54/N6K1P0wDGmg-x2IoRleHkKGLMOK3KX47QCLcBGAs/s640/02s8_dhmosio-thumb-large.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-eRZfbwQon-Y/WWnkqZUTAyI/AAAAAAADh54/N6K1P0wDGmg-x2IoRleHkKGLMOK3KX47QCLcBGAs/s72-c/02s8_dhmosio-thumb-large.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/07/565671-78506-14-67784-12.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/07/565671-78506-14-67784-12.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy