Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Ξεκίνησαν οι πρώτες αναδιαρθρώσεις στο ΓΕΣ με μετακινήσεις Διευθύνσεων του ΕπιτελείουΑφορά τα έξι Όπλα του Στρατού Ξηράς: Πεζικό, Πυροβολικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα, Μηχανικό, Διαβι­βάσεις και Αεροπο­ρία Στρατού.
Αλλαγές στο Πεντάγωνο.

Ολοκληρώθηκε την περα­σμένη Παρασκευή η πρώ­τη φάση της αναδιοργανώσεως του Επιτελείου του ΓΕΣ, η οποία προς το πα­ρόν δεν αφορά κλείσιμο στρατοπέδων, ενοποιήσεις μονά­δων ή αναστολή της λειτουργίας άλ­λων, αλλά τη σε γενικές γραμμές ορ­γάνωση του ίδιου του ΓΕΣ και των επιμέρους Διευθύνσεών του.

Μια αναδιοργάνωση που τώρα επικεντρώνεται στην απομάκρυν­ση των Διευθύνσεων των Όπλων του Στρατού Ξηράς από το κτίριο του ΓΕΣ στο στρατόπεδο «Παπάγου», όπου βρίσκονταν έως τώρα, και στη μετακίνησή τους σε χώρους και στρατόπεδα εκτός Αθηνών, όπου εδρεύουν οι σχολές του κάθε Όπλου, καθώς και χώροι εκπαιδεύσεως. Στόχος, να γίνει μια -ας την ονομάσουμε- εφαρμογή του τετράπτυχου «πρόταση - υλοποίηση - συ­μπεράσματα - διορθώσεις».
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη μετεγκαταστα­θεί από το κτίριο του ΓΕΣ οι εξής Δι­ευθύνσεις:Η Διεύθυνση Διαβιβάσεων στο στρατόπεδο της Σχολής Διαβιβάσε­ων, στο Χαϊδάρι Αττικής.Η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων στο στρατόπεδο της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, στον Ασπρόπυργο Ατ­τικής.Η Διεύθυνση Πυροβολικού στο στρατόπεδο της Σχολής Πυροβολι­κού στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής.Οι προαναφερθείσες Διευθύνσεις, επειδή είναι ουσιαστικώς εντός Αττικής, έχουν ήδη μετακινηθεί, αφού για τα στελέχη τους αυτή η μετεγκα­τάσταση δεν θεωρείται «μετάθεση». Αντιθέτως, η Διεύθυνση Πεζικού και η Διεύθυνση Μηχανικού δεν έχουν μετεγκατασταθεί στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα και στη Σχο­λή Μηχανικού στο Λουτράκι Κορινθίας, αντιστοίχως, καθώς οι με­τακινήσεις των στελεχών σε αυτά θεωρούνται «μεταθέσεις» και επο­μένως θα γίνουν το καλοκαίρι, όταν θα έχουν τελειώσει τα σχολεία των παιδιών των στελεχών, για να μη γίνεται μετακόμιση εν μέσω σχολι­κής περιόδου.Η Διεύθυνση Ιππικού-Τεθωρακισμένων δεν έχει ακόμα μετακινηθεί στο στρατόπεδο της Σχολής Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα Αττικής, κάτι που θα γίνει προσεχώς.Τέλος, η Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού δεν πρόκειται να μετακινη­θεί προς το παρόν, αλλά θα παραμείνει εκεί όπου βρίσκεται σήμερα, καθώς, ως μας ελέχθη από υψηλό­βαθμο στέλεχος του ΣΞ, την παρού­σα χρονική στιγμή η ΔΑΣ/ΓΕΣ είναι ουσιαστικώς η μοναδική Διεύθυνση του Στρατού που διαχειρίζεται ση­μαντικά και «ανοικτά» εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία αφορούν την Αεροπορία Στρατού, όπως εί­ναι αυτό των 10-15 μεταχειρισμέ­νων μεταφορικών ελικοπτέρων CH-47D Chinook, η εξέλιξη του προγράμματος των νέων 20 μετα­φορικών ελικοπτέρων ΝΗ-90, από τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί τα 11 πρώτα και η παραλαβή τους έχει σταματήσει με εντολή του υπουρ­γού, αλλά και η απόκτηση από τα αποθέματα της Αεροπορίας του αμε­ρικανικού Στρατού σημαντικότατου αριθμού ελικοπτέρων αναγνώρισης Kiowa. Επομένως, μια τέτοια στιγ­μή δεν μπορεί ο κόσμος της Διευθύνσεως να τρέχει για τη μετεγκα­τάσταση, όταν μάλιστα η αντίστοιχη Σχολή Αεροπορίας Στρατού βρίσκε­ται πλέον στο αεροδρόμιο της Αλε­ξάνδρειας Ημαθίας.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ. Η αναδιοργάνω­ση, εκτός από τις μετακινήσεις των Διευθύνσεων, περιλαμβάνει και άλλους τρεις νεωτερισμούς:

Πρώ­τον, τη δημιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Μεταθέσεων για όλα τα Όπλα και τα Σώματα του ΓΕΣ αντί της μέχρι σήμερα ισχύουσας τα­κτικής, με την κάθε Διεύθυνση να βγάζει τις μεταθέσεις για το δικό της προσωπικό, με τα κριτήρια που είχε θέσει η καθεμία.

Δεύτερον, τη δη­μιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Διοικητικής Μερίμνης (ΔΜ) για ολόκληρο το ΓΕΣ, αντί της ξεχωρι­στής για κάθε Όπλο-Σώμα ΔΜ, που υπήρχε ως τώρα στο ΓΕΣ.

Τρίτον, τη δημιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Επιχειρησιακής Εκπαιδεύσεως αντί των επίσης ξεχωριστών για κάθε διεύθυνση επιχειρησιακών εκ­παιδεύσεων που υπήρχαν ως σή­μερα. Οι τρεις νέες, ενιαίες, Διευ­θύνσεις του ΓΕΣ παραμένουν στο στρατόπεδο «Παπάγου».Η αναδιοργάνωση πραγματοποιεί­ται μετά την ανάληψη των καθηκό­ντων του νέου αρχηγού ΓΕΣ, αντιστρατήγου Αλκιβιάδη Στεφανή και αφορά τα έξι Όπλα του ΣΞ (Πεζικό, Πυροβολικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα, Μηχανικό, Διαβιβάσεις και Αε­ροπορία Στρατού), για να ακολου­θήσει η αντίστοιχη αναδιοργάνωση των Σωμάτων του ΣΞ. Γίνεται, δε, επί τη βάσει μιας μελέτης του 2008, η οποία τα προέβλεπε μεν όλα αυτά, αλλά είχε παραμείνει ανενεργή έως τώρα.Ταχεία λήψη αποφάσεων και μείωση της γραφειοκρατίαςΤα «Π» έθεσαν ερώτημα για τον λόγο της αναδιοργάνω­σης στον εκπρόσωπο Τύπου του ΓΕΣ, Συνταγματάρχη (ΔΒ) Νίκο Φανιό (φωτ.), ο οποί­ος μας είπε τα εξής: «Η αναδι­οργάνωση αποσκοπεί:

1) Στη βελτίωση της ταχύτητας λή­ψης αποφάσεων.

2) Στην απο­κέντρωση.

3) Στην ανάλη­ψη πρωτοβουλιών από τους υφισταμένους.

4) Στον περι­ορισμό της γραφειοκρατίας, αφού λόγω αποστάσεως στον αρχηγό θα φτάνουν τώρα λι­γότερα έγγραφα προς υπο­γραφή.

Όλα αυτά μπορεί για κάποιον μη ειδικό να ακούγονται εξωπραγματικά, αλλά για την οικογένεια του Στρα­τού είναι πολύ σημαντικά. Να σου δώσω δύο παραδείγμα­τα: Έως τώρα υπήρχαν 23 δι­αφορετικοί φορείς εντός του ΓΕΣ οι οποίοι ασχολούνταν με μεταθέσεις στελεχών δια­φόρων βαθμών και διαφορετικής προελεύσεως. Τώρα θα υπάρχει μία μόνο Διεύθυνση, που θα βγάζει τις μεταθέσεις για όλους, με ίδια, ενιαία κρι­τήρια και όχι με τα κριτήρια -νόμιμα πάντα, αλλά διαφο­ρετικά- που ίσχυαν για κάθε φορέα έως τώρα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι στον τομέα της επιχειρησιακής εκπαίδευ­σης. Πέρσι, είχαμε τη μεγά­λη διακλαδική άσκηση "Παρμενίων", που αποτελεί και την κορωνίδα των εκπαιδευ­τικών δραστηριοτήτων μας. Μία εβδομάδα μετά το πέρας της, η Διεύθυνση Διαβιβάσε­ων είχε προγραμματίσει τη δι­ενέργεια της μεγαλύτερης άσκησης των Διαβιβάσεων, "Ερμής”. Τώρα αυτό καταργείται. Η ενιαία Διεύθυνση Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης θα προγραμματίζει ασκήσεις με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων Όπλων-Σωμάτων, για να έχουμε και οικο­νομία μεγέθους και λιγότερη καταπόνηση του προσωπικού και ελάττωση των αναγκών για συντήρηση και ανταλλακτικά».

Ο ίδιος, απαντώντας στο ερώτημά μας για το αν η απομάκρυνση των Διευθύνσεων γίνεται για να αδειάσει χώρος και να έλθει στο κτίριο του ΓΕΣ η ΑΣΔΥΣ, όπως ανέ­φεραν σχετικά δημοσιεύματα, μας τόνισε: «Δεν υπάρχει κα­μία τέτοια περίπτωση. Η ΑΣΔΥΣ παραμένει εκεί που είναι. Η αναδιοργάνωση δεν γίνε­ται για χωροταξικούς λόγους, αλλά γιατί απαιτείται μια δομική αλλαγή, για τους προφα­νείς λόγους που σας προανέφερα».Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-lsblav@gmail.com

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-04/03/2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το kranosgr ένα ελεύθερο ακομμάτιστο ιστολόγιο, έχει ως σκοπό την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε προς ανάρτηση και τη δική σας άποψη.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εαν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα

kranosgr@gmail.com

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.