Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Την κοινή απόφαση για τη νοσηλεία πολιτών από στρατιωτικά νοσοκομεία, υπέγραψαν οι υπουργοί Άμυνας και Υγείας.
Η απόφαση φέρει τον τίτλο 'Πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων' και προβλέπει τα εξής:
Όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας.
Ο αριθμός των πολιτών που εισάγονται σε κάθε Στρατιωτικό Νοσοκομείο εξαρτάται από την πληρότητα των κλινών και αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη ύπαρξης ικανού αριθμού κενών κλινών για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών του στρατιωτικού προσωπικού και των λοιπών δικαιούχων περίθαλψης σε αυτό δεδομένου όντως ότι τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία τελούν σε καθεστώς διαρκούς εφημερίας.
Ο αριθμός των κλινών που διατίθενται καταρχάς στο πλαίσιο της συνεργασίας ανακαθορίζεται ως εξής:

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10 κλίνες.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10 κλίνες.
251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 15 κλίνες.
417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 10 έως 15 κλίνες .
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 15 Κλίνες.

Οι ως άνω διαθέσιμες κλίνες των Στρατιωτικών Νοσοκομείων θα ανακοινώνονται καθημερινά στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), κατά το πρότυπο των κλινών των ΜΕΘ, ώστε να εξυπηρετούνται ασθενείς που διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ κατά τις εργάσιμες ώρες 07.30 – 14.30.

Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία θα ορίζουν καθημερινά εκπρόσωπο εφημερίας στο ΕΚΕΠΥ για τις ανάγκες του συντονισμού.

Εργαστήρια

Δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών παρέχεται και στα εργαστήρια καθώς και στα ειδικά ιατρεία των ανωτέρω Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με τη δυνατότητα διεξαγωγής εξειδικευμένων εξετάσεων για κάθε πολίτη είτε μέσω παραπομπής από Νοσοκομεία του ΕΣΥ στα οποία νοσηλεύεται ο ασθενής είτε και με απευθείας ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αναρτάται στο διαδίκτυο ενδεικτικός πίνακας ειδικών εξετάσεων που μπορούν να πραγματοποιούνται στα εν λόγω Νοσοκομεία καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα αντίστοιχα εργαστήρια.

Οι ειδικοί στρατιωτικοί ιατροί που υπηρετούν σε μονάδες εκστρατείας υγειονομικού εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης μπορούν να διατίθενται, παράλληλα προς τα στρατιωτικά καθήκοντά τους, στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν πανεπιστημιακών κλινικών, μονάδων ή εργαστηρίων που λειτουργούν σε αυτά, για την κάλυψη αναγκών τους.

Η διάθεση γίνεται μετά από αίτημα της διοίκησης του Νοσοκομείου που υποβάλλεται μέσω του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι στρατιωτικοί ιατροί τοποθετούνται ανάλογα με την ειδικότητά τους ως επιστημονικοί συνεργάτες των αντίστοιχων κλινικών, μονάδων ή εργαστηρίων και συμμετέχουν στο νοσηλευτικό (κλινικό ή εργαστηριακό) έργο του νοσοκομείο υπό το νομικό καθεστώς που ισχύει για το νοσηλευτικό τους έργο στα Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Βαθμοί

Για τις ανάγκες της Ιατρικής Υπηρεσίας και μόνον ο βαθμός του λοχαγού θεωρείται αντίστοιχος του επιμελητή Β, ο βαθμός του ταγματάρχη του επιμελητή Α και ο βαθμός του αντισυνταγματάρχη του διευθυντή.

Οι στρατιωτικοί ιατροί προσφέρουν κατά προτεραιότητα τις υπηρεσίες τους στο στρατιωτικό προσωπικό και τους δικαιούχους περίθαλψης στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ στα οποία είναι τοποθετημένοι.

Το στρατιωτικό προσωπικό και οι δικαιούχοι περίθαλψης στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν προσφεύγουν στις υπηρεσίες των νοσοκομείων του ΕΣΥ στα οποία είναι τοποθετημένοι οι στρατιωτικοί ιατροί αντιμετωπίζονται με τους όρους που ισχύουν για τη νοσηλεία ή την εξέταση τους στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι στρατιωτικοί ιατροί αλλά και οι οπλίτες ιατροί που είναι τοποθετημένοι σε στρατιωτικές μονάδες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη του στρατιωτικού προσωπικού συνεργάζονται με τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας τους ώστε αυτοί μεν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Κέντρα Υγείας προς όφελος του γενικού πληθυσμού αντίστοιχα δε οι υποδομές των Κέντρων Υγείας θα διατίθενται και για το στρατιωτικό προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης.

Στις μονάδες που είναι απομακρυσμένες θα υπάρχει πάντα ιατρός της μονάδας.

Τα σχετικά ζητήματα θα ρυθμίζονται απευθείας μεταξύ της Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας και των στρατιωτικών σχηματισμών.

Οι ρυθμίσεις των τριών προηγούμενων παραγράφων ισχύουν αναλογικά και για το νοσηλευτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ασθενοφόρα

Όλα τα ασθενοφόρα οχήματα των Στρατιωτικών μονάδων και σχηματισμών θα διατίθενται για την εξυπηρέτηση περιστατικών των Υγειονομικών Μονάδων του ΕΣΥ κάθε περιοχής και σε περίπτωση που τα ασθενοφόρα των μονάδων αυτών δεν επαρκούν για τη κάλυψη όλων των περιστατικών.

Η διάθεση των ασθενοφόρων των Ενόπλων Δυνάμεων θα γίνεται χωρίς να παρακωλύονται οι ανάγκες των στρατιωτικών μονάδων και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από το ΕΚΑΒ, όπου αυτό λειτουργεί, η από τον οικείο υγειονομικού σχηματισμό του ΕΣΥ.

Όλες οι Υγειονομικές Μονάδες της χώρας που είναι ενταγμένες στο σύστημα Τηλεϊατρικής του ΕΣΥ δύναται να συνδεθούν, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, με το πρόγραμμα τηλεμετρικής του συστήματος 'Φίλιππος'.

Η σύνδεση αυτή θα πραγματοποιείται εφόσον είναι εφικτή η συμβατότητα των υπαρχόντων συστημάτων του ΕΣΥ με αυτά του συστήματος 'Φίλιππος' ή η επίτευξη της συμβατότητας με το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο για το υπουργείο Υγείας, όσο και για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η δε συνεργασία στον τομέα αυτό αποσκοπεί στην λειτουργία των μονάδων Τηλεϊατρικής του Ε.Σ.Υ. πέραν του καθημερινού πρωινού ωραρίου, όπως ισχύει σήμερα με το κέντρο αναφοράς του προγράμματος Τηλεϊατρικής του Ε.Σ.Υ. που είναι εγκατεστημένο στο Γ.Ν. Αττικής 'Σισμανόγλειο' και σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες των αντίστοιχων μονάδων των ενόπλων δυνάμεων.
 

12 σχόλια:

 1. Άρχισε το ξεπούλημα των ΕΔ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στο τέλος να πληρώνουμε και εισιτήριο 5ευρώ για τα δικά μας Νοσοκομεία, και οι λαθραίοι θα μπαίνουν τζαμπα, ασε που αν θέλει να κανεις καμία επέμβαση, θα έχεις και λίστα αναμονής, κατά τα άλλα έχουμε κρατήσεις στον μισθό μας, για την λειτουργία τους, ΕΥΓΕ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΝΕΙ ΟΛΑ ΑΜΑΣΗΤΑ.
  ΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΧΑΘΕΙΤΕ ΞΕΦΤΥΛΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν είναι και άσχημη η απόφαση. Παρέχει ευελιξία και εξυπηρετεί και τις 2 πλευρές. Εξυπηρετεί το ΕΣΥ στα μεγάλα αστικά κέντρα ενώ ο στρατός ήδη εξαρτώνταν - ιδιαίτερα στα νησιά - από τα νομαρχιακά νοσοκομεία. Δεν είναι άσχημο για τους στρατιωτικούς ιατρούς να δουλέυουν σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας και να μην αναλώνονται σε ένα σωρό διοικητικές ευθύνες στα τάγματα υγειονομικού. Σε τελική ανάλυση στο υγειονομικό υπάρχουν ένα σωρό άλλες ειδικότητες (νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, αξιωματικοί από ΣΜΥ)να ασχοληθούν με τη γραφειοκρατική δουλειά (1ο, 2ο γραφείο κτλ)και ένα σωρό άλλα πόστα άσχετα με την ιατρική (πχ διοικητές λόχου διοικήσεως). Επιπλέον στα νοσοκομεία θα έχουν στη διάθεσή τους και εξοπλισμό και υποδομές που στα τάγματα υγειονομικού δεν έχουν.Επικεντρώνομαι στα νησιά, γιατί έκανα ενάμισι χρόνο σαν υπίατρος σε νησί και ξέρω την κατάσταση από πρώτο χέρι. Σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθεί, ένας Θεός το ξέρει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΝΑ ΦΑΝΕ ΛΙΓΑ ΑΚΟΜΗ
  ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝΕ ΟΤΙ ΑΚΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΕΣ
  ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
  ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΘΕ ΑΣΧΕΤΟΣ ,ΛΑΘΡΑΙΟΣ,ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΙΣΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΙΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΣΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ!
  ΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΒΑΖΕΙΣ,ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΥΡΩ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΕΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝΕ ΡΑΜΜΕΝΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. eleos.. akoma kai ayta ta nosokomia einai periousia tou Ellinikou laou kai efoson kri8ike anageo 8a ekmetaleytoun katalila.. den katalaba ti pa8ate meriki? dika sas einai? tote ama to pame etsi oti plironoun oi ypolipoi Ellines na to xrisimopioite oi stratiotikoi... astynomia,purosbestiki.ote.deh.eydap k.a. .... mpravo sto kratos pou edwse nea nosokomoia sto lao pou ta exei plirosi xrusa kai ypoferoi apo eipsi ygeias...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. siga re tis kratisis pou exete egw pou eimai eleu8eros epagelmatias ama sou pei ti plirono 8a xaseis kai ayta pou exeis .. gia xalarwste.. periousia ton ellinon einai oxi dikia sas.. fusika kai dikia sas

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. kai efoson 8elete kai syndikalismo pabete na eiste yper patridos alla yper tsepi sas.. akou syndikalismos sto strato .. kseftila protou ba8mou... ara eiste apli ergazomeni ara kai ta nosokomeia anikoun se olous tous ergazomenous san esas... arketes remoules ginonte sto strato me plasta timologia kai alla pou kapote prepei na bgon stin fora.. opws eixe gunei otan ymoun fantaros pou bapsame to stratopedw kai meta kobate orismenoi timologia kai ta stelnate sto GES kai ta tseponate... min ksegelieste letrebo to strato giayto eimai kai se ayto to blog mesa aloste

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΣΩΣΤΑ ΑΡΚΕΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΕΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΞΟΦΛΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΝ ΧΕΙΠΟΤΕΡΑ ....ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΣΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Yperoxa, ola katalyontai...ta panta ksepouliountai...oi pakistanoi kai oi lathraioi sta stratiotika nosokomeia, o stratos kai i astynomia exoun apaksiwthei sta matia tou kosmou, oi misthoi kai oi syntakseis einai oi xeiroteroi tou dimosiou tomea..kai sto telos thelw na dw poia astynomia tha tous swsei otan tha tous paroun sto kynigi, kai poios stratos tha polemisei otan tha yparksei i anagki...
  Tipota den einai tyxaio...den einai toso axristoi kai vlakes...apla eksypiretoun ta sxedia twn afentikwn tous mexri keraias.
  Ws pote emeis tha ta anexomaste ola ayta?? Ws pote....?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ρε φιλε εγω άνεργος είμαι και άμα χρειαστεί θα πολεμήσω.. εσυ δεν θα πας επειδή στα νοσοκομεία του ελληνικού λαού θα πηγαίνει ο λαός? για λογικευτείτε ορισμένοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η λύση ειναι μια : συχγωνευση -συνενωση κοινώς ΤΟΥΡΛΟΥ -ΤΟΥΡΛΟΥ ΌΛΩΝ των υπηρεσιων δηλ. δήμων νομαρχιων ,σχολειων ,νοσοκομειων ,στρατου ,απαντων........ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗ .
  Αν νομιζει κάποιος οτι θα εξυπηρετειται καλυτερα πλαναται πλανη οικτρά , απο ΜΠΑΧΑΛΟ που έιμασταν θα γινει GRANDE MPAXALO..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το kranosgr ένα ελεύθερο ακομμάτιστο ιστολόγιο, έχει ως σκοπό την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε προς ανάρτηση και τη δική σας άποψη.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εαν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα

kranosgr@gmail.com

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.